blog błąd lekarza tło

Listopad 2017

 
przedawnienie roszczeń za błąd medyczny, błąd medyczny błąd lekarza odszkodowanie

Ile mam czasu na żądanie odszkodowania za błąd medyczny?

22.11.2017 in Przedawnienie błąd medyczny

Odpowiedź na pytanie, ile mam czasu na żądanie odszkodowania za błąd medyczny, należy zacząć od ustalenia niezbędnych informacji do jego wyliczenia, a także od odpowiedzi na poniższe, podstawowe pytanie:

CO TO JEST PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ?

Jeśli pacjent przez dłuższy czas nie żąda zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania od lekarza lub szpitala, to prawo powinno usunąć stan niepewności po stronie tych drugich.

Muszę, czy nie muszę płacić- oto jest pytanie.

To właśnie jest sens przedawnienia: jeśli pacjent zażąda zapłaty zadośćuczynienia za błąd medyczny, które przedawniło się, szpital/lekarz może skutecznie uwolnić się od tego żądania.

Powyższe wynika z art. 117 §2 kodeksu cywilnego, który stanowi, że:

Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Podsumowując, pacjent ma określoną ilość czasu na to, żeby żądać zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd medyczny.

OKRES PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY

Przedawnienie roszczeń za błąd medyczny to bardzo skomplikowana materia.

Jednakże poniżej spróbujemy Państwu wszystko wytłumaczyć.

Generalnie zasada ogólna jest taka:

Termin przedawnienia roszczeń za błąd medyczny wynosi 3 lata od dnia, w którym pacjent DOWIEDZIAŁ SIĘ o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. WYJĄTEK—> DZIECI!! (duuużo dłużej, czytaj poniżej 🙂

Zatem, nie zawsze dzień, w którym doszło do błędu medycznego np. do nieudanej operacji, będzie dniem, od którego liczymy bieg terminu przedawnienia. Przecież często pacjenci nie mają pojęcia, że doszło do błędu medycznego. Dowiadują się o tym zazwyczaj przypadkiem, od innego lekarza lub wskutek własnych poszukiwań dlaczego stan zdrowia pogorszył się w wyniku leczenia, zamiast się polepszyć. Momentem kluczowym jest ustalenie chwili, w której dowiedzieliśmy się, że lekarz popełnił błąd. Należy pamiętać, że trzeba ten moment dowiedzenia się o błędzie medycznym w jakiś sposób udowodnić. Udowodnienie faktu dowiedzenia się o błędzie medycznym to już zadanie dla prawnika zajmującego się prawem medycznym, czyli takiego jak MY 🙂

****

Termin 3 letni nie ma znaczenia, jeśli chodzi o poszkodowane dzieci. Dzieci, które ucierpiały w wyniku błędu medycznego na dochodzenie zadośćuczynienia mają 2 lata od uzyskania pełnoletności. Co to oznacza? Oznacza to, że dziecko ma zatem 20 lat od urodzenia na dochodzenie swych roszczeń. (wyjątek: trzeba pamiętać, że w Polsce osoba małoletnia, która wzięła ślub, a więc minimum 16-letnia, z dniem zawarcia małżeństwa staje się zgodnie z prawem pełnoletnia, w tym przypadku termin będzie o 2 lata krótszy).

CZY BYŁY ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY?

Były!

Pamiętajmy, że przepis o możliwości dochodzenia roszczeń przez dziecko w terminie 2 lat od uzyskania pełnoletności wszedł do polskiego porządku prawnego dopiero ustawą
z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny ze skutkiem od dnia 10 sierpnia 2007 r.

Jednakże do części spraw z przed 10 sierpnia 2007r. również stosujemy przepisy nowe.

Wszystkie wyżej wymienione terminy nie mają zastosowania, jeśli personel medyczny popełnił przestępstwo – termin przedawnienia roszczeń za błąd medyczny w takim przypadku wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa dla wszystkich, zarówno dorosłych pacjentów, jak też poszkodowanych dzieci.

WAŻNE!

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r., o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, wprowadziła 20-letni termin przedawnienia roszczeń będących następstwem przestępstwa. Zgodnie z art. 2 tej ustawy roszczenia o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku, jeżeli w dniu wejścia w życie (10 sierpnia 2007) ustawy nie uległy jeszcze przedawnieniu, ulegną przedawnieniu po upływie 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa – dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Teraz po ludzku 🙂

 

JAK POLICZYĆ OKRES PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY DO KTÓREGO DOSZŁO W WYNIKU PRZESTĘPSTWA?

Jeżeli błąd medyczny (np. błąd przy operacji) będący przestępstwem nastąpił
w dniu 1 stycznia 2000r., to według przepisów dotychczasowych roszczenie o naprawienie szkody uległoby przedawnieniu z dniem 1 stycznia 2010r. (po 10 latach). Jednak na skutek wprowadzonej zmiany przepisów kodeksu cywilnego roszczenie takie ulegnie przedawnieniu dopiero z dniem 1 stycznia 2020r. Stosujemy zatem termin 20-letni, a nie jak dawniej 10-letni.

Problemu z liczeniem nie ma, jeśli do błędu medycznego będącego przestępstwem doszło po 10 sierpnia 2007r., czyli po zmianie przepisów. Przykład: Zdarzenie medyczne będące przestępstwem miało miejsce 1 stycznia 2008r., roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z dniem 1 stycznia 2028 roku.

 

CZY DO ZASTOSOWANIA DŁUŻSZEGO TERMINU PRZEDAWNIENIA KONIECZNE JEST SKAZANIE PERSONELU MEDYCZNEGO ZA PRZESTĘPSTWO?

Pamiętać należy, że zastosowanie 20 letniego terminu przedawnienia wcale nie jest uzależnione od skazania personelu medycznego za przestępstwo w postępowaniu karnym.

Stwierdzenie przez sąd cywilny, że błąd medyczny stanowił przestępstwo, wymaga dokonania własnych ustaleń dotyczących istnienia podmiotowych i przedmiotowych znamion przestępstwa, według zasad przewidzianych w prawie karnym. Należy do nich między innymi bezprawność działania i wina sprawcy szkody. Elementy te podlegają ustaleniu przez sąd cywilny (tak: wyrok SN z 18 grudnia 2008 r. III CSK 193/08 LEX nr 487538).

Co więcej, nie jest konieczne imienne wskazanie sprawcy przestępstwa (orzeczenie SN z dnia 21 grudnia 1967 r., III PZP 34/67, OSN 6/68, poz. 94; por. uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 29 października 2013 r. sygn. III CZP 50/13 – OSNC 2014/4/35)

Oczywiście powyższe nie oznacza, że sąd cywilny może skazać personel medyczny stosując prawo karne, może jednak uznać, że zostało wykazane, iż szkoda powstała w wyniku przestępstwa, a co za tym idzie zastosować wydłużony termin przedawnienia roszczeń
o naprawienie szkody.

Wiemy, to dosyć skomplikowane dla zwykłego śmiertelnika, jednak mamy nadzieję, że chociaż trochę udało nam się przybliżyć problematykę przedawnienia roszczeń za błąd medyczny.

Podsumowując, uważamy, że w razie wątpliwości zabawa w prawnika nie ma sensu, należy udać się do specjalisty, żeby nie przegapić terminu przedawnienia. Powyższy post stanowi jedynie informację dla wymagających 🙂

 

3 komentarze
błąd medyczny błąd lekarza błąd ginekologa

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej tzw. BŁĄD MEDYCZNY

08.11.2017 in Błąd diagnostyczny, Błąd organizacyjny, Błąd terapeutyczny, Błąd wykonawczy, Odszkodowanie za błąd lekarski, Ubezpieczyciel szpitala

BŁĄD MEDYCZNY- KOMU PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje pacjentowi poszkodowanemu w wyniku błędu medycznego. W niektórych przypadkach takich jak np. niepełnosprawność dziecka w wyniku błędu przy porodzie zadośćuczynienie za błąd medyczny przysługuje dziecku, a także jego najbliższej rodzinie. Nie są to małe kwoty. W przypadku dziecka, które nie nadaje się do samodzielnej egzystencji przyznawane są kwoty nawet ponad 1.000.000 złotych tytułem zadośćuczynienia,  matkom przyznawane jest zadośćuczynienie nawet w wysokości 300.000 złotych, a ojcu 200.000 złotych!

Powyższe potwierdza również Sąd Najwyższy, który orzekł, że gdy przez błąd lekarza dziecko jest niepełnosprawne w takim stopniu, że nie jest możliwe normalne funkcjonowanie rodziny, to rodzice również mają prawo do zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (wyrok SN z dnia 9 sierpnia 2016 roku, sygn. akt II CSK 719/15).

Za krzywdę wyrządzoną dziecku w skutek błędu medycznego np. błędu przy porodzie należy się zatem zadośćuczynienie także jego rodzicom!

W sprawach o błąd medyczny często ludzie nie zdają sobie sprawy jakie mają prawa i że w ogóle je mają. Często nasi klienci- pacjenci mówią nam, że nie mieli pojęcia czego mogą żądać dopóki nie dowiedzieli się o Nas od znajomych lub z internetu.

Dla poszkodowanych pacjentów kwoty, które dla nich wygrywamy często są niezbędne do normalnej egzystencji! Dlatego naprawdę warto spróbować walczyć o swoje prawa.

Dla tych którzy boją się wizyt w instytucjach i sądzie przypominam, że zarówno w Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz w sądzie poszkodowany pacjent musi się stawić przeważnie tylko raz. Cała reszta pracy leży na barkach Kancelarii.

 

 BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ PERSONEL MEDYCZNY?

Na wstępie należy wskazać, co to jest błąd medyczny? W polskim prawie błąd medyczny to zawinione postępowanie (działanie lub zaniechanie) lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, sprzeczne z aktualną wiedzą
i nauką medyczną, powodujące szkodę pacjenta taką jak: zakażenie pacjenta, uszkodzenie ciała pacjenta, rozstrój zdrowia pacjenta lub śmierć pacjenta.

Błędy medyczne możemy podzielić na :

błąd organizacyjnynieprawidłową organizację procesu leczenia przez placówkę medyczną. Są to przypadki, gdy np. brak odpowiedniej liczby personelu medycznego w szpitalu, brak odpowiedniego nadzoru przełożonych itp;

błąd diagnostyczny – niezlecenie badań diagnostycznych, które powinny być zlecone, lub nieprawidłowa interpretacja  wyników badań, co w konsekwencji prowadzi do opóźnienia leczenia pacjenta;

błąd terapeutyczny – zastosowanie nieprawidłowego procesu leczenia;

błąd wykonawczy – nieprawidłowa realizacja leczenia, czyli stosowanie odpowiednich procedur leczenia ale w sposób niewłaściwy, sprzeczny ze sztuką medyczną.

Od oceny, czy doszło do popełnienia błędu medycznego i jakiego rodzaju jesteśmy – MY, prawnicy. Czasami okazuje się w toku analizowania sprawy, że oprócz błędów zarzucanych szpitalowi przez pacjenta znajdujemy także szereg innych błędów, o których istnieniu pacjent nie miał pojęcia, a miały one wpływ na stan zdrowia pacjenta, a przede wszystkim będą miały wpływ na wynik postępowania sądowego.

 

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĄD MEDYCZNY

Po pierwsze, wszystkie poniższe przesłanki muszą być spełnione łącznie, aby w ogóle można było mówić o błędzie medycznym, mianowicie:

Postępowanie personelu medycznego  musi być niezgodne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej, a skutkiem tego postepowania musi być szkoda pacjenta. Szkoda w postaci śmierci pacjenta, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta.

Na końcu błąd medyczny i szkoda muszą pozostawać ze sobą w związku przyczynowo-skutkowym. Musi zaistnieć związek między działaniem/ zaniechaniem personelu medycznego, a szkodą pacjenta.

Dodatkowo podmiotom odpowiedzialnym za błąd medyczny trzeba przypisać winę umyślną lub nieumyślną.  Nie zapominajmy, że kategorią winy nieumyślnej jest również niedbalstwo i lekkomyślność.

Na pozór mogłoby się wydawać to trudne do udowodnienia, jednakże coraz częściej okazuje się, że prawo stoi po stronie poszkodowanego pacjenta.

 

OD KOGO DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA BŁĄD MEDYCZNY?

Jeśli lekarz zatrudniony  jest na umowę o pracę, to za swój błąd medyczny odpowiada do wysokości 3-krotności swojego wynagrodzenia!

Wiemy, strasznie mało!

Proszę się nie martwić, za resztę odszkodowania i zadośćuczynienia odpowiada Szpital i Ubezpieczyciel.

Jednakże, jeśli personel medyczny wyrządził szkodę pacjentowi z winy umyślnej, to wyżej opisana ochrona tj. odpowiedzialność do wysokości 3-krotności wynagrodzenia nieobowiązuje. W takim wypadku personel medyczny odpowiada za szkodę wyrządzoną pacjentowi w wyniku błędu medycznego w pełnej wysokości bez względu na to, czy pozostaje w stosunku pracy ze szpitalem.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy lekarz prowadzi działalność gospodarczą, jest na tzw. kontrakcie, wtedy jego odpowiedzialność nie jest już ograniczona.

Reasumując, możemy pozwać Szpital, Ubezpieczyciela, a także w niektórych przypadkach lekarza.

Po co pozywać aż tyle podmiotów? Dlatego, że możemy zaspokoić swoje roszczenia od każdego z nich, wedle wyboru. Daje nam to większą pewność, że należne odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny zostanie nam wypłacone.

Decyzję o tym, kogo należy pozwać ostatecznie podejmujemy My- to znaczy mecenas Joanna Lazer
i mecenas Małgorzata Hudziak z Kancelarii Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A.

 

ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE PACJENTOWI POSZKODOWANEMU W WYNIKU BŁĘDU MEDYCZNEGO

Pacjentowi przysługują takie roszczenia jak:

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jest to świadczenie, które ma charakter jednorazowy, należy się poszkodowanemu pacjentowi za cały ból i cierpienie jakich doznał wskutek błędu medycznego, nie jest łatwo ustalić jego wysokość, dlatego warto skorzystać z naszej pomocy przy określaniu wysokości tego świadczenia na potrzeby postępowania sądowego;

– odszkodowanie – jest to świadczenie, które należy się poszkodowanemu pacjentowi wskutek błędu medycznego za to, co rzeczywiście wydał na koszty leczenia, wizyty lekarskie, badania, rehabilitację, koszty dojazdów na rehabilitację, sprzętu rehabilitacyjnego, koszty przystosowania mieszkania- jeśli mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną, a także wiele innych wydatków. Ustalenie przez Nas tych kosztów będzie wymagało pomocy ze strony pacjenta. Najlepiej zbierać wszelkie faktury, zaświadczenia, rachunki, tak aby móc potem udowodnić fakt poniesienia kosztów leczenia w sądzie;

– zapłata z góry sumy potrzebnej na KOSZTY LECZENIA – jest to świadczenie, które przysługuje na potrzebę zakupu określonego sprzętu rehabilitacyjnego, czy przeprowadzenia odpłatnej procedury medycznej, jednakże nie dotyczy to np. zabiegów eksperymentalnych;

– renta na zwiększone potrzeby – jest to świadczenie okresowe, najczęściej miesięczne i obejmuje dający się wyliczyć miesięczny koszt powtarzających się wydatków poszkodowanego pacjenta. Do renty wliczamy także koszty opieki, jeśli pacjent nie jest w stanie w wyniku błędu medycznego do samodzielnej egzystencji;

– renta z tytułu utraty widoków na przyszłość– obejmuje straty poszkodowanego pacjenta, który nie może już wykonywać dotychczasowego zawodu albo nie ma możliwości dalszego rozwoju zawodowego, koszty przekwalifikowania do wykonywania innego zawodu.

 

DLACZEGO NALEŻY SKORZYSTAĆ Z USŁUG KANCELARII PRAWA MEDYCZNEGO W PRZYPADKU DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY, TZW. BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ?

Poszkodowany pacjent powinien skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, gdyż sprawy o błąd medyczny wymagają specjalistycznej wiedzy, znajomości prawa medycznego. Sprawy takie znacznie różnią się od innych spraw cywilnych. Często potrzebna jest również wiedza z zakresu medycyny. Doświadczony prawnik, zajmujący się prawem medycznym na co dzień, często już taką wiedzę posiada lub też współpracuje z personelem medycznym, który mu podpowiada.

 

OD CZEGO ZACZĄĆ GDY PACJENT ZOSTAŁ POSZKODOWANY W WYNIKU BŁĘDU MEDYCZNEGO?

Jeśli pacjent został poszkodowany w wyniku błędu medycznego- niech nie zwleka!

W pierwszej kolejności nie należy się obawiać!

Należy do nas zadzwonić, umówimy się na spotkanie i wszystko wyjaśnimy. Trzeba zacząć od skompletowania pełnej dokumentacji medycznej, aby w ogóle dokonać analizy sprawy, nie chcemy przecież bezpodstawnie nikogo oskarżać. Wszelkie czynności w tym zakresie nasza Kancelaria wykonuje za poszkodowanego pacjenta lub jego rodzinę.

Jeśli podejrzewasz, że zostałeś poszkodowany w wyniku błędu medycznego skontaktuj się z nami- pomożemy.

Napisz na adres e-mail : kancelaria@lazer-hudziak.pl lub zadzwoń do nas na nr: 530-291-291 lub 604-432-333, w razie gdyby mecenas Małgorzata Hudziak i mecenas Joanna Lazer nie odbierały, proszę dzwonić do Kancelarii na numer: 536-007-001.

brak komentarzy
%d bloggers like this: