blog błąd lekarza tło

Sąd czy nie-sąd?

 
pozew przeciwko szpitalow pozew przeciwko lekarzowi błąd ginekologa

Pozew przeciwko szpitalowi. Czy lepiej pójść do sądu, czy do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych?

04.01.2018 in Pozew przeciwko szpitalowi, Sąd czy nie-sąd?

Pozew  do sądu przeciwko szpitalowi vs. wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Odpowiedź na powyższe przedstawimy od strony praktycznej. Czasem pozew przeciwko szpitalowi, a czasem wniosek do komisji…zdarza się, że najpierw jedno (komisja), potem drugie (sąd).

Niestety wybór słusznej drogi nie jest łatwy.

 

O różnicach między postępowaniami przed sądem, a komisją pisałyśmy w poprzednim, baaardzo długim poście 🙂

Teraz jednak czas na praktyczne podsumowanie.

Czy można w ogóle mówić o lepszej i gorszej drodze dochodzenia swoich praw w sprawach o błąd medyczny?

 

W naszej ocenie nie ma jednej słusznej drogi dla wszystkich, do każdej sprawy o błąd medyczny należy podejść w sposób indywidualny.

 

Trzeba mieć na uwadze, że sprawy sądowe, dotyczące błędów medycznych trwają bardzo długo, sprawy przed komisją dużo krócej.

Na pewno jest to pewnego rodzaju udogodnienie. Nikt nie ma ochoty na długie procesy sądowe, szczególnie poszkodowany pacjent.

Jednak zwracamy uwagę, że w sprawach poszkodowanych pacjentów, gdy doszło do błędu medycznego, dość ewidentnego, często warto pominąć postępowanie przed komisją, żeby nie przedłużać sprawy o co najmniej 4 miesiące (w praktyce rok). Ponieważ może okazać się, że kwota jaką zaproponuje szpital będzie dużo niższa niż średnie odszkodowania za błąd lekarza w tego typu sprawach przed sądem.

 

Natomiast jeśli prawnicy, których główną specjalizacją jest prawo medyczne ocenią, że mają pewne wątpliwości co do tego, czy doszło do błędu medycznego, należy się poważnie zastanowić, czy nie lepiej złożyć wniosek do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Dlaczego?

Ponieważ opłata od wniosku wynosi wyłącznie 200 złotych, koszty opinii biegłych, również są znacznie niższe, czas oczekiwania na orzeczenie to mniej więcej rok…. Mimo, że ustawa mówi o 4 miesiącach…

***(Dla przypomnienia: W każdej sprawie o błąd medyczny, jak wygrywamy to nie ponosimy kosztów postępowania, ponosi je strona przegrywająca).

Należy jednak pamiętać, że wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie orzeka zdarzenia medycznego w przypadku każdego błędu medycznego, do którego doszło w szpitalu. Komisja nie orzeknie zdarzenia np. jeśli doszło do błędu organizacyjnego szpitala. W takim przypadku, pozostaje nam wyłącznie pozew przeciwko szpitalowi. Czym jest błąd organizacyjny szerzej w kolejnym poście.

 

Dlaczego czasem pozew przeciwko szpitalowi jest lepszą drogą?

Przynajmniej dla poszkodowanego pacjenta, któremu najczęściej brakuje pieniędzy na leczenie i rehabilitację.

Jeśli wskutek błędu lekarza bądź innego personelu medycznego poszkodowany pacjent utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Jednak, co zrobić, żeby otrzymać tą rentę za błąd medyczny nie po wygranej, a wcześniej?

Należy przede wszystkim złożyć wniosek o zabezpieczenie renty i ,,uprawdopodobnić” swoje roszczenie.

Co to w praktyce oznacza w sprawach o błąd medyczny?

Oznacza to, że musimy przekonać sąd, że nasze roszczenie jest z dużym prawdopodobieństwem słuszne. Musimy uprawdopodobnić, że doszło do błędu medycznego.

Jak przekonać sąd, że nasze roszczenie o rentę za błąd lekarza jest uprawdopodobnione?

Należy przedstawić we wniosku do sądu orzeczenie o zdarzeniu medycznym właśnie od wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Innym sposobem może być przedstawienie przekonującej opinii prywatnej lekarza danej specjalizacji- co jak poszkodowani pacjenci wiedzą, nie jest łatwe do uzyskania w naszej rzeczywistości.

Należy pamiętać, że :

Przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie ma możliwości wnioskowania o rentę ani o jej zabezpieczenie. Również nie można żądać ustalenia odpowiedzialności szpitala za błąd medyczny na przyszłość.

Może to mieć znaczenie przy wyborze drogi postępowania, gdy jesteśmy poszkodowanym pacjentem, który potrzebuje pieniędzy.

Dodam, że przeprowadzenie postępowania przed komisją nie zamyka nam możliwości (jeżeli jesteśmy niezadowoleni z wyniku sprawy) pójścia do sądu. Należy jednak uważać na przedawnienie roszczeń za błąd medyczny.

Reasumując, stwierdzamy, że nie ma jednej słusznej drogi. Każda sprawa o błąd lekarza lub innego personelu medycznego wymaga odrębnej, wnikliwej analizy oraz indywidualnej strategii działania, adekwatnej do potrzeb Klienta.

 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy w Nowym Roku! 🙂

r. pr. Małgorzata Hudziak

adw. Joanna Lazer

www.lazer-hudziak.pl

 

1 komentarz
poszkodowany pacjent błąd medyczny błąd lekarza pozew przeciwko szpitalowi odszkodowanie

Pozew do sądu, czy wniosek do komisji ds. zdarzeń medycznych? -pyta poszkodowany pacjent

13.12.2017 in Sąd czy nie-sąd?

Odpowiedź na pytanie poszkodowanego pacjenta o różnice pomiędzy postępowaniem w sprawie przed sądem, a wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych przedstawiamy poniżej:

 

1. Co jest celem postępowania w sprawie o błąd medyczny?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

-diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,

-leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,

-zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

SĄD:

Celem jest rozstrzygnięcie danej sprawy wyrokiem. W sądzie możemy żądać dodatkowo miesięcznej renty na zwiększone potrzeby oraz ustalenia odpowiedzialności podmiotu leczniczego za błąd medyczny na przyszłość.

2. Co poszkodowany pacjent składa do sądu w sprawie o błąd medyczny, a co składa do komisji?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

wniosek

SĄD:

pozew

3. Przeciwko komu poszkodowany pacjent kieruje swoje roszczenia w sprawie o błąd medyczny?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Wniosek może być skierowany przeciwko szpitalowi.

SĄD:

W zależności od danego przypadku pozywamy: szpital, personel medyczny, ubezpieczyciela – wszystkich łącznie, dwóch z ww.  lub jednego z ww.

4. Gdzie poszkodowany pacjent składa wniosek/pozew w sprawie błędu medycznego?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala:

-w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego po 1 stycznia 2012 r.

-w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

UWAGA: Nie są rozpatrywane wnioski dotyczące zdarzeń medycznych mających miejsce przed 1 stycznia 2012 r. Wnioski takie są zwracane.

SĄD:

Właściwy wg. przepisów Sąd.

 

5. Kto może złożyć wniosek/pozew w sprawie o błąd medyczny, czy tylko poszkodowany pacjent?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:

-pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy z – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

-spadkobiercy pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta.

 

SĄD:

Każdy kto ma zdolność sądową i procesową może wnieść pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny.

 

6. Ile zapłaci poszkodowany pacjent za złożenie wniosku/pozwu w sprawie o błąd medyczny?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

 

Opłata za złożenie wniosku wynosi 200zł.

 

SĄD:

 

Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, czyli tego czego żądamy w sprawie o błąd medyczny. Można się od niej zwolnić.

 

7. Ile egzemplarzy wniosków/pozwów  trzeba złożyć w sprawie o błąd medyczny?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

 

Wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami należy złożyć w odpowiedniej liczbie egzemplarzach (powinny być ponumerowane strony wniosku i załączników). Do wniosku należy załączyć spis składanych załączników.

 

SĄD:

 

Pozew składamy wraz z załącznikami w wersji oryginalnej dla sądu i odpisy dla każdej ze stron.

 

8.Jakiej kwoty można żądać w przypadku dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Maksymalne kwoty jakich możesz dochodzić w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych to: 100.000,00 zł w przypadku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zakażenia pacjenta, a 300.000,00 zł w przypadku śmierci pacjenta (kwota wskazywana przez spadkobierców – wnioskodawców)

 

SĄD:

Brak limitów kwotowych.

 

9. Jakie czynności podejmuje Komisja/Sąd po wpływie wniosku/pozwu w sprawie błędu medycznego?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Kompletność wniosku jest przedmiotem wstępnej oceny wojewódzkiej komisji przed wszczęciem postępowania. Wnioski niekompletne (np. brak istotnych danych dotyczących wnioskodawcy, brak opłaty w wysokości 200 zł) podlegają zwrotowi bez rozpatrzenia przez Komisję. Jeżeli wniosek spełnia minimalne kryteria formalne, komisja kieruje wniosek do szpitala i do ubezpieczyciela z żądaniem ustosunkowania się do wniosku w terminie 30 dni od jego otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza akceptację tych podmiotów żądań wnioskodawcy, co może spowodować zakończenie postępowania na tym etapie.

 

SĄD:

Sąd bada spełnienie wymogów formalnych i dokonuje innych czynności przewidzianych przez przepisy a następnie zawiadamia strony o terminie pierwszej rozprawy.

 

10. Jaki skład osobowy rozpoznaje sprawę dotyczącą błędu medycznego?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

czteroosobowy skład orzekający spośród członków komisji. Ustawa nakazuje, aby były to zawsze dwie osoby z wykształceniem medycznym oraz dwóch prawników. Jedna z czterech osób pełni funkcję przewodniczącego składu – w jej gestii będzie leżeć kierowanie postępowaniem i posiedzeniami komisji w czasie jej rozpatrywania.

SĄD:

 

W sprawach cywilnych w I instancji regułą jest ze sprawę rozpoznaje 1 sędzia

 

11. Jaki jest termin na rozpoznanie sprawy o błąd medyczny?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Zgodnie z ustawą, komisja ma cztery miesiące na rozpatrzenie sprawy od dnia otrzymania odpowiedzi na wniosek ze strony szpitala i ubezpieczyciela. Oznacza to, że w tym czasie powinny odbyć się wszystkie posiedzenia składu orzekającego, powinno zostać przeprowadzone i zakończone postępowanie dowodowe oraz wydane orzeczenie – jest to jednak termin instrukcyjny, wobec czego nie zawsze jest dotrzymywany

SĄD:

Brak terminów

 

12. Czy postępowania w sprawie dotyczącej błędu medycznego jest jawne?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

W posiedzeniach wojewódzkiej komisji, z wyjątkiem części posiedzenia, w trakcie której odbywa się narada i głosowanie nad orzeczeniem, może uczestniczyć podmiot składający wniosek oraz przedstawiciel: 1) kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego; 2) ubezpieczyciela, z którym podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

 

SĄD:

Co do zasady postępowanie jest jawne, chociaż są wyjątki

 

13. Jak wygląda postępowanie w sprawie dotyczącej błędu medycznego?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Postępowanie polega w głównej mierze na przeprowadzeniu i analizie dowodów przez komisję:

Analiza materiału dowodowego w postaci dokumentacji medycznej.

Przesłuchanie świadków, którymi na ogół są pracownicy szpitala wykonujący zawód medyczny, którzy mogą zeznawać na okoliczność m.in. przebiegu leczenia pacjenta. Świadkami mogą być też inne osoby wskazane we wniosku, które mogą być w posiadaniu informacji istotnych dla przedmiotu sprawy.

Zasięganie dowodu z opinii tzw. “biegłego.”

SĄD:

W Postępowaniu przed sądem podobnie jak w postępowaniu przed komisją ma miejsce analiza dowodów, przesłuchiwanie świadków i możliwość skorzystania z opinii biegłych.

 

14. Jakie orzeczenia zapadają w sprawach o błąd medyczny?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych zamyka sprawę poprzez wydanie jednego z dwóch rodzajów orzeczeń – o zdarzeniu medycznym lub o jego braku.

SĄD:

Sąd wydaje wyrok.

 

15. W jaki sposób następuje głosowanie w sprawach dotyczących błędu medycznego?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Orzeczenie wojewódzkiej komisji zapada większością co najmniej 3/4 głosów w obecności wszystkich członków składu orzekającego.

SĄD:

Wyrok zapada większością głosów wg. przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

16. Czy przysługuje środek odwoławczy od orzeczeń w sprawach dotyczących błędu medycznego?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Od orzeczeń wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.

Bardzo ważnym jest aby pamiętać, że orzeczenie o braku zdarzenia medycznego co prawda kończy postępowanie przed komisją, ale nie zamyka pacjentowi możliwości dochodzenia swoich racji przed sądem cywilnym.

SĄD:

Można się odwołać do Sądu wyższej instancji.

*************

Na koniec dodamy, że należy bezwzględnie pamiętać, iż wniosek do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny.

Przynajmniej nie w każdym przypadku:

Do przerwania biegu przedawnienia dochodzi wyłącznie, gdy komisja orzeknie zdarzenie medyczne.

Krótko mówiąc, jeśli komisja uzna, że doszło do błędu medycznego- bieg przedawnienia zostaje przerwany z dniem złożenia wniosku do komisji.

Jednak jeśli komisja uzna, że błędu medycznego nie było, to nasz wniosek nie przerywa biegu terminu przedawnienia!

Dlatego trzeba bardzo uważać na terminy składając wniosek do komisji!!!

Natomiast złożenie pozwu w sądzie przerywa bieg terminu przedawnienia w każdym przypadku.

 

Reasumując, wybór co jest korzystniejsze dla Klienta, czy komisja, czy sąd należy do prawników zajmujących się błędami medycznymi 🙂 Kontynuacja tematu w kolejnym poście!

Zapraszamy do lektury.

2 komentarze
%d bloggers like this: