fbpx

Ile mam czasu na
żądanie odszkodowania
za błąd medyczny?

Ile mam czasu na żądanie odszkodowania za błąd medyczny?

Odpowiedź na pytanie, ile mam czasu na żądanie odszkodowania za błąd medyczny, należy zacząć od ustalenia niezbędnych informacji do jego wyliczenia, a także od odpowiedzi na poniższe, podstawowe pytanie:

CO TO JEST PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ?

Jeśli pacjent przez dłuższy czas nie żąda zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania od lekarza lub szpitala, to prawo powinno usunąć stan niepewności po stronie tych drugich.

Muszę, czy nie muszę płacić- oto jest pytanie.

To właśnie jest sens przedawnienia: jeśli pacjent zażąda zapłaty zadośćuczynienia za błąd medyczny, które przedawniło się, szpital/lekarz może skutecznie uwolnić się od tego żądania.

Powyższe wynika z art. 117 §2 kodeksu cywilnego, który stanowi, że:

Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Podsumowując, pacjent ma określoną ilość czasu na to, żeby żądać zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd medyczny.

OKRES PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY

Przedawnienie roszczeń za błąd medyczny to bardzo skomplikowana materia.

Jednakże poniżej spróbujemy Państwu wszystko wytłumaczyć.

Generalnie zasada ogólna jest taka:

Termin przedawnienia roszczeń za błąd medyczny wynosi 3 lata od dnia, w którym pacjent DOWIEDZIAŁ SIĘ o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. WYJĄTEK—> DZIECI!! (duuużo dłużej, czytaj poniżej 🙂

Zatem, nie zawsze dzień, w którym doszło do błędu medycznego np. do nieudanej operacji, będzie dniem, od którego liczymy bieg terminu przedawnienia. Przecież często pacjenci nie mają pojęcia, że doszło do błędu medycznego. Dowiadują się o tym zazwyczaj przypadkiem, od innego lekarza lub wskutek własnych poszukiwań dlaczego stan zdrowia pogorszył się w wyniku leczenia, zamiast się polepszyć. Momentem kluczowym jest ustalenie chwili, w której dowiedzieliśmy się, że lekarz popełnił błąd. Należy pamiętać, że trzeba ten moment dowiedzenia się o błędzie medycznym w jakiś sposób udowodnić. Udowodnienie faktu dowiedzenia się o błędzie medycznym to już zadanie dla prawnika zajmującego się prawem medycznym, czyli

Termin 3 letni nie ma znaczenia, jeśli chodzi o poszkodowane dzieci. Dzieci, które ucierpiały w wyniku błędu medycznego na dochodzenie zadośćuczynienia mają 2 lata od uzyskania pełnoletności. Co to oznacza? Oznacza to, że dziecko ma zatem 20 lat od urodzenia na dochodzenie swych roszczeń. (wyjątek: trzeba pamiętać, że w Polsce osoba małoletnia, która wzięła ślub, a więc minimum 16-letnia, z dniem zawarcia małżeństwa staje się zgodnie z prawem pełnoletnia, w tym przypadku termin będzie o 2 lata krótszy).

CZY BYŁY ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY?

Były!

Pamiętajmy, że przepis o możliwości dochodzenia roszczeń przez dziecko w terminie 2 lat od uzyskania pełnoletności wszedł do polskiego porządku prawnego dopiero ustawą
z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny ze skutkiem od dnia 10 sierpnia 2007 r.

Jednakże do części spraw z przed 10 sierpnia 2007r. również stosujemy przepisy nowe.

Wszystkie wyżej wymienione terminy nie mają zastosowania, jeśli personel medyczny popełnił przestępstwo – termin przedawnienia roszczeń za błąd medyczny w takim przypadku wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa dla wszystkich, zarówno dorosłych pacjentów, jak też poszkodowanych dzieci.

WAŻNE!

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r., o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, wprowadziła 20-letni termin przedawnienia roszczeń będących następstwem przestępstwa. Zgodnie z art. 2 tej ustawy roszczenia o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku, jeżeli w dniu wejścia w życie (10 sierpnia 2007) ustawy nie uległy jeszcze przedawnieniu, ulegną przedawnieniu po upływie 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa – dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Teraz po ludzku 🙂

JAK POLICZYĆ OKRES PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY DO KTÓREGO DOSZŁO W WYNIKU PRZESTĘPSTWA?

Jeżeli błąd medyczny (np. błąd przy operacji) będący przestępstwem nastąpił
w dniu 1 stycznia 2000r., to według przepisów dotychczasowych roszczenie o naprawienie szkody uległoby przedawnieniu z dniem 1 stycznia 2010r. (po 10 latach). Jednak na skutek wprowadzonej zmiany przepisów kodeksu cywilnego roszczenie takie ulegnie przedawnieniu dopiero z dniem 1 stycznia 2020r. Stosujemy zatem termin 20-letni, a nie jak dawniej 10-letni.

Problemu z liczeniem nie ma, jeśli do błędu medycznego będącego przestępstwem doszło po 10 sierpnia 2007r., czyli po zmianie przepisów. Przykład: Zdarzenie medyczne będące przestępstwem miało miejsce 1 stycznia 2008r., roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z dniem 1 stycznia 2028 roku.

CZY DO ZASTOSOWANIA DŁUŻSZEGO TERMINU PRZEDAWNIENIA KONIECZNE JEST SKAZANIE PERSONELU MEDYCZNEGO ZA PRZESTĘPSTWO?

Pamiętać należy, że zastosowanie 20 letniego terminu przedawnienia wcale nie jest uzależnione od skazania personelu medycznego za przestępstwo w postępowaniu karnym.

Stwierdzenie przez sąd cywilny, że błąd medyczny stanowił przestępstwo, wymaga dokonania własnych ustaleń dotyczących istnienia podmiotowych i przedmiotowych znamion przestępstwa, według zasad przewidzianych w prawie karnym. Należy do nich między innymi bezprawność działania i wina sprawcy szkody. Elementy te podlegają ustaleniu przez sąd cywilny (tak: wyrok SN z 18 grudnia 2008 r. III CSK 193/08 LEX nr 487538).

Co więcej, nie jest konieczne imienne wskazanie sprawcy przestępstwa (orzeczenie SN z dnia 21 grudnia 1967 r., III PZP 34/67, OSN 6/68, poz. 94; por. uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 29 października 2013 r. sygn. III CZP 50/13 – OSNC 2014/4/35)

Oczywiście powyższe nie oznacza, że sąd cywilny może skazać personel medyczny stosując prawo karne, może jednak uznać, że zostało wykazane, iż szkoda powstała w wyniku przestępstwa, a co za tym idzie zastosować wydłużony termin przedawnienia roszczeń
o naprawienie szkody.

Wiemy, to dosyć skomplikowane dla zwykłego śmiertelnika, jednak mamy nadzieję, że chociaż trochę udało nam się przybliżyć problematykę przedawnienia roszczeń za błąd medyczny.

Podsumowując, uważamy, że w razie wątpliwości zabawa w prawnika nie ma sensu, należy udać się do specjalisty, żeby nie przegapić terminu przedawnienia. Powyższy post stanowi jedynie informację dla wymagających 🙂

3 komentarze do wpisu „Ile mam czasu na żądanie odszkodowania za błąd medyczny?”

  1. A co zrobić gdy syn ma 35 lat, został uszkodzony przy porodzie w wyniku tego doznał głębokiego porażenia mózgu, jest osobą leżącą, niewidomą, bez kontaktu.😢😢😢

    Odpowiedz
  2. Dobry post, strasznie to przedawnienie skomplikowane ale udało mi się odnaleźć odpowiedź na to czego szukałem. Mam zamiar zająć się swoją sprawą o zadośćuczynienie za błąd lekarza.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii