blog błąd lekarza tło
 

Przedawnienie roszczeń za błąd medyczny

15 maja 2018 | Kancelaria | Bez kategorii

przedawnienie roszczeń za błąd medyczny, błąd medyczny błąd lekarza odszkodowanieTermin przedawnienia roszczeń o błąd medyczny wynosi 3 lata od dnia, w którym pacjent DOWIEDZIAŁ SIĘ o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Zatem, nie zawsze dzień, w którym doszło do błędu medycznego np. do nieudanej operacji, będzie dniem, od którego liczymy bieg terminu przedawnienia. Przecież często pacjenci nie mają pojęcia, że doszło do błędu medycznego, dowiadują się o tym zazwyczaj przypadkiem, często od innego lekarza lub wskutek własnych poszukiwań, dlaczego stan zdrowia pogorszył się w wyniku leczenia, zamiast się polepszyć. Momentem kluczowym jest ustalenie chwili, w której dowiedzieliśmy się, że lekarz popełnił błąd. Należy pamiętać, że trzeba ten moment dowiedzenia się o błędzie medycznym w jakiś sposób udowodnić, jednakże to już zadanie dla prawnika zajmującego się prawem medycznym, czyli takiego jak MY 🙂

Co to jest przedawnienie roszczeń?

Jeśli wierzyciel przez dłuższy czas nie korzysta ze swoich uprawnień względem dłużnika, to prawo powinno usunąć stan niepewności po stronie tego drugiego („muszę czy nie muszę płacić – oto jest pytanie”). Na tym właśnie polega przedawnienie: jeśli wierzyciel zażąda spłaty roszczenia, które przedawniło się, dłużnik może skutecznie uwolnić się od tego żądania. Jednakże poniżej spróbujemy Państwu wszystko wytłumaczyć.

Zasada ogólna wynika z treści art. 117 §2 kodeksu cywilnego:

„Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.”

Ile czasu ma dziecko na dochodzenie zadośćuczynienia za błąd medyczny?

Termin 3 letni nie ma znaczenia, jeśli chodzi o poszkodowane dzieci. Dzieci, które ucierpiały w wyniku błędu medycznego na dochodzenie zadośćuczynienia mają 2 lata od uzyskania pełnoletności. Co to oznacza? Oznacza to, że dziecko ma zatem 20 lat od urodzenia na dochodzenie swych roszczeń. (wyjątek: trzeba pamiętać, że w Polsce osoba małoletnia, która wzięła ślub, a więc minimum 16-letnia, z dniem zawarcia małżeństwa staje się zgodnie z prawem pełnoletnia, w tym przypadku termin będzie o 2 lata krótszy).

Pamiętajmy, że przepis o możliwości dochodzenia roszczeń przez dziecko w terminie 2 lat od uzyskania pełnoletności wszedł do polskiego porządku prawnego dopiero ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny ze skutkiem od dnia 10 sierpnia 2007 r.

Jednakże do części spraw z przed 10 sierpnia 2007r. również stosujemy przepisy nowe.

Wszystkie wyżej wymienione terminy nie mają zastosowania, jeśli personel medyczny popełnił przestępstwo – termin przedawnienia roszczeń w takim przypadku wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa dla wszystkich, zarówno dorosłych pacjentów, jak też poszkodowanych dzieci.

Ważne!

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r., o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, wprowadziła 20-letni termin przedawnienia roszczeń będących następstwem przestępstwa. Zgodnie z art. 2 tej ustawy roszczenia o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku, jeżeli w dniu wejścia w życie (10 sierpnia 2007) ustawy nie uległy jeszcze przedawnieniu, ulegną przedawnieniu po upływie 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa – dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Orzeczenie komisji wojewódzkiej przerywa przedawnienie

Jak liczyć okres przedawnienia w sprawie o błąd medyczny?

Jeżeli zdarzenie medyczne (np. błąd przy operacji) będące przestępstwem nastąpiło w dniu 1 stycznia 2000r., to według przepisów dotychczasowych roszczenie o naprawienie szkody uległoby przedawnieniu z dniem 1 stycznia 2010r. (po 10 latach). Jednak na skutek wprowadzonej zmiany przepisów kodeksu cywilnego roszczenie takie ulegnie przedawnieniu dopiero z dniem 1 stycznia 2020r. Stosujemy zatem termin 20-letni, a nie jak dawniej 10-letni.

Pamiętać należy, że zastosowanie 20 letniego terminu przedawnienia wcale nie jest uzależnione od skazania personelu medycznego za przestępstwo w postępowaniu karnym.

Stwierdzenie przez sąd cywilny, że błąd medyczny stanowił przestępstwo, wymaga dokonania własnych ustaleń dotyczących istnienia podmiotowych i przedmiotowych znamion przestępstwa, według zasad przewidzianych w prawie karnym. Należy do nich między innymi bezprawność działania i wina sprawcy szkody. Elementy te podlegają ustaleniu przez sąd cywilny (tak: wyrok SN z 18 grudnia 2008 r. III CSK 193/08 LEX nr 487538).

Co więcej, nie jest konieczne imienne wskazanie sprawcy przestępstwa (orzeczenie SN z dnia 21 grudnia 1967 r., III PZP 34/67, OSN 6/68, poz. 94; por. uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 29 października 2013 r. sygn. III CZP 50/13 – OSNC 2014/4/35)

Oczywiście powyższe nie oznacza, że Sąd cywilny może skazać personel medyczny stosując prawo karne, może jednak uznać, że zostało wykazane, iż szkoda powstała w wyniku przestępstwa, a co za tym idzie zastosować wydłużony termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody.

Wiemy, to dosyć skomplikowane dla zwykłego śmiertelnika, jednak mamy nadzieję, że chociaż trochę udało nam się przybliżyć problematykę przedawnienia roszczeń o błąd medyczny J

Podsumowując, uważamy, że w razie wątpliwości zabawa w prawnika nie ma sensu, należy udać się do specjalisty, żeby nie przegapić terminu przedawnienia. Powyższy post stanowi jedynie informację dla wymagających 🙂

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o