blog błąd lekarza tło
 
zadośćuczynienie dla rodziców, odszkodowanie dla rodziców, zadośćuczynienie za niepełnosprawne dziecko

Zadośćuczynienie dla rodziców dziecka, które doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – uchwały SN

27 Mar 2018 | Kancelaria | Błąd ginekologa, zadośćuczynienie dla rodziców | brak komentarzy

Czy za błąd  przy porodzie należne jest zadośćuczynienie dla rodziców, czy tylko dla dziecka?

Korzystne dla pacjentów i ich rodzin uchwały Sądu Najwyższego dotyczące m.in zadośćuczynienia dla rodziców.
Nie tylko zadośćuczynienie dla dziecka! Za błąd przy porodzie także zadośćuczynienie dla rodziców.
O tym poniżej.

Sąd może przyznać zadośćuczynienie dla rodziców dziecka, które doznało z winy personelu medycznego ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Dzisiaj skład siedmioosobowy ( poszerzony) Sądu Najwyższego podjął trzy ważne uchwały ( m.in. ważne dla pacjentów) o jednakowym brzmieniu!

Sąd Najwyższy odpowiedział na pytania prawne Aleksandry Wiktorow – rzecznika finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego, a także jednego ze składów Sądu Najwyższego.

W 2008 r. wprowadzono przepis art. 446 par. 4 kodeksu cywilnego tj. zadośćuczynienie dla bliskich ofiary śmiertelnej w wyniku przestępstwa, wykroczenia drogowego lub błędu medycznego, czyli czynu niedozwolonego. Do tej pory zadośćuczynienia za krzywdy mogli domagać się jedynie bezpośrednio poszkodowani.

Teraz to się zmieni, jeśli poszkodowany żyje- zasadnym jest zadośćuczynienie dla rodziców tj.pośrednio poszkodowanych.

Przyczyną zagadnień budzących wątpliwości była sprawa dziecka, które na skutek błędu lekarza przy porodzie doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu- jest niepełnosprawne. Rodzice dziecka nie mają z dzieckiem pełnego kontaktu, nie widzi, nie mówi, nie chodzi. Ciąża przebiegała prawidłowo, jednak w szpitalu zwlekano z decyzją o cesarskim cięciu tak długo, że dziecko urodziło się w ciężkiej zamartwicy urodzeniowej.

Szpital przegrał sprawę o zadośćuczynienie  za błąd przy porodzie na rzecz dziecka i rodziców, jednak kwestionował, że rodzicom należy się jakiekolwiek zadośćuczynienie.

*** WAŻNE: Przepis 446 par. 4 kc nie przewiduje możliwości żądania zadośćuczynienia dla rodziców w przypadku, gdy dziecko żyje, obejmuje tylko przypadki śmierci osoby bliskiej!

Link do przepisu:

Przepis 446 par. 4

I tu pojawił się problem, czy można zasądzić rodzicom

zadośćuczynienie za ciężki uszczerbek na zdrowiu dziecka?

Dla nas oczywistym jest, że tak, otóż więzi z dzieckiem zdrowym a dzieckiem chorym są inne. Ktoś pozbawił rodziców przeżywania wszystkich tych pozytywnych chwil w życiu i rozwoju ukochanej osoby. Rodzice muszą codziennie zmagać się z chorobą swojego dziecka, zamiast cieszyć się jego dorastaniem.

CAŁE SZCZĘŚĆIE SĄD NAJWYSZY UZNAŁ DZIŚ, ŻE TAK WŁAŚNIE JEST i potwierdził to, co wydawałoby się oczywiste dla nas wszystkich.

Nie ma jeszcze uzasadnień uchwał Sądu Najwyższego, jednak będziemy śledzić sytuację na bieżąco:)

Poniżej sygnatury akt uchwał Sądu Najwyższego:

III CZP 60/17, III CZP 69/17, III CZP 36/17 ;

 

pozdrawiamy

radca prawny Małgorzata Hudziak

adwokat Joanna Lazer

www.lazer-hudziak.pl

błąd okołoporodowy błąd ginekologa błąd medyczny błąd lekarza błąd przy porodzie

Błąd przy porodzie- błąd ginekologa lub błąd położnej.

05 Mar 2018 | Kancelaria | Błąd ginekologa | brak komentarzy

Błąd przy porodzie- najczęstsze przyczyny.

Zawinił ginekolog, czy położna?

Błąd medyczny, bo takim również jest błąd okołoporodowy/ błąd przy porodzie, wynika z niezastosowania się personelu medycznego, w tym ginekologa i położnej do przyjętych procedur postępowania w trakcie ciąży, jak również w trakcie porodu.

Błąd okołoporodowy nie musi być wcale błędem ginekologa lub błędem położnej, równie dobrze może to być błąd anestezjologa.

Skutki takiego błędu w okresie ciąży lub błędu przy porodzie mogą dotykać zarówno matki, jak i dziecka.

Jakie błędy okołoporodowe spotykamy najczęściej?

Najczęstsze błędy okołoporodowe to m.in.:

– niewykonanie cesarskiego cięcia, mimo wskazań do jego przeprowadzenia;

– zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia;

– błędna diagnostyka stanu matki i stanu płodu, która spowodowała nierozpoznanie wady lub choroby, powodująca opóźnienie w leczeniu;

Błąd okołoporodowy stanowi także brak odpowiedniego monitorowania stanu matki i dziecka albo brak odpowiedniej diagnostyki stanu ich zdrowia w sytuacji, w której diagnostyka winna być poszerzona.

Konsekwencją błędu okołoporodowego jest często uszczerbek na zdrowiu matki lub dziecka. Błąd okołoporodowy może również prowadzić do ich śmierci…

Dlatego tak ważnym jest, aby opieka medyczna nad kobietą w ciąży była prawidłowa i zgodna ze standardami opieki okołoporodowej.

 

Jakie roszczenia przysługują pacjentom w przypadku zaistnienia błędu okołoporodowego?

Roszczenia, jakich można dochodzić w związku z popełnionym błędem medycznym konkretnie błędem okołoporodowym, to:

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jest to świadczenie jednorazowe, należy się poszkodowanemu pacjentowi za cały ból i cierpienie jakich doznał w wyniku błędu okołoporodowego;

– odszkodowanie za błąd okołoporodowy – jest to świadczenie, które należy się poszkodowanemu pacjentowi za wydatki, które zostały poczynione na wizyty lekarskie, badania, rehabilitację, koszty dojazdów na rehabilitację, sprzętu rehabilitacyjnego, koszty przystosowania mieszkania;

– zapłata z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia dziecka lub matki – jest to świadczenie na potrzebny na już sprzęt rehabilitacyjny lub przeprowadzenia odpłatnej procedury medycznej;

– renta na zwiększone potrzeby poszkodowanego pacjenta– jest to świadczenie, które wypłacane jest poszkodowanym pacjentom najczęściej w powtarzających się odstępach czasu (zwykle miesięcznie), gdy w wyniku błędu okołoporodowego tzw. błędu przy porodzie nie są zdolni do samodzielnej egzystencji lub wymagają stałego leczenia;

W przypadku popełnienia błędu przy porodzie wszystkie ww. roszczenia mogą przysługiwać poszkodowanemu dziecku jednocześnie! Celowo napisałyśmy dziecku, gdyż najczęściej poszkodowanym w wyniku błędu okołoporodowego jest właśnie dziecko. Skutki tych błędów personelu medycznego są zwykle tragiczne…

Kto jest uprawniony do dochodzenia roszczeń za błąd okołoporodowy?

Osobami uprawnionymi do dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd okołoporodowy jest zarówno dziecko, jak też rodzice dziecka i rodzeństwo. Różnią się jednak podstawy prawne dochodzenia tych roszczeń.

Jeśli w wyniku błędu okołoporodowego doszło do śmierci matki lub dziecka, zadośćuczynienia z tego tytułu mogą dochodzić najbliżsi zmarłego.

 

Jaką dokumentację medyczną zebrać, jeśli doszło do popełnienia błędu okołoporodowego?

W przypadku błędów okołoporodowych ważne jest zebranie dokumentacji medycznej z pobytu w szpitalu zarówno przed, jak też po porodzie. PAMIĘTAJMY również, że potrzebna jest dokumentacja medyczna z przebiegu ciąży.

Aby dostać tę dokumentację medyczną należy o nią zawnioskować.

Wzór wniosku o wydanie dokumentacji: TUTAJ

Ile czasu ma dziecko na dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd przy porodzie?

Aktualnie dziecko ma 2 lata od uzyskania przez nie pełnoletności na dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd okołoporodowy.

Można przyjąć zatem, że dziecko ma czas do 20-go roku życia. Jednak podkreślenia wymaga, że nie we wszystkich sprawach. O tym pisałyśmy TUTAJ.

W imieniu dziecka działa jego matka lub ojciec tzw. przedstawiciel ustawowy.

 

Ile czasu ma matka na dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd przy porodzie?

Termin przedawnienia roszczeń za błąd okołoporodowy względem matki (także ojca i rodzeństwa) wynosi 3 lata od dnia, w którym DOWIEDZIELI SIĘ o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Niestety błędy okołoporodowe to najczęstsze błędy medyczne, które występują w Polsce, są również najbardziej dramatyczne w skutkach…najczęściej przez błąd przy porodzie dochodzi do niedotlenienia dziecka, albo porażenia splotu barkowego dziecka tzw. ERBA.

Należy też pamiętać, że czasem działania lekarzy były prawidłowe i mimo dochowania należytej staranności nie mogli nic zrobić, aby zapobiec niedotlenieniu dziecka przy porodzie…

Jeśli chcesz sprawdzić, czy w Twoim przypadku do błędu przy porodzie doszło  z winy lekarza, położnej lub innego personelu medycznego napisz lub zadzwoń do nas.

r. pr.  Małgorzata Hudziak

adw. Joanna Lazer

www.lazer-hudziak.pl

 

 

 

 

 

 

pozwać szpital pozew przeciwko szpitalowi pozwać lekarza błąd medyczny

Pozwać szpital, czy pozwać ubezpieczyciela?

30 Sty 2018 | Kancelaria | Pozew przeciwko szpitalowi | brak komentarzy

Pozwać szpital, czy pozwać ubezpieczyciela?

Odpowiedź na pytanie, czy pozwać ubezpieczyciela, czy pozwać szpital w sprawach o błąd medyczny nie jest łatwa… jak wszystko co związane z prowadzeniem spraw medycznych.

Ubezpieczyciel jest odpowiedzialny wobec pacjenta za szkody wyrządzone mu w szpitalu, z którym ma zawartą umowę. Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest jednak ograniczona do ,,sumy gwarancyjnej” tj. sumy ubezpieczenia szpitala od błędu medycznego. Musimy brać pod uwagę także treść umowy między szpitalem a ubezpieczycielem.

Szpital ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Szpitale muszą zgodnie z prawem mieć ubezpieczenie na poziomie 100.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową.  Są to granice minimalne. Dużo, czy mało?

W sprawach o błąd przy porodzie tzw. błąd okołoporodowy, czasem dużo ZA MAŁO…

Szpitale ze względu na brak środków finansowych (takie chodzą słuchy) bardzo rzadko wykupują dodatkowe ubezpieczenie, a szkoda…

W sprawie o błąd przy porodzie pacjent może teoretycznie pozwać samego ubezpieczyciela, jednak suma ubezpieczenia może być niewystarczająca, jak już wspomniałyśmy wyżej.

Poszkodowany pacjent może pozwać również sam szpital lub też obydwa te podmioty równocześnie.

Co jest korzystne dla poszkodowanego pacjenta, pozwać szpital, czy ubezpieczyciela?

To zależy od decyzji prawnika od błędów medycznych.

Adwokat zajmujący się odszkodowaniami za błąd medyczny lub radca prawny zajmujący się prawem medycznym będzie wiedział, która droga jest najskuteczniejsza i najlepsza w danym przypadku.

(tak, tak 🙂 zarówno adwokat jak i radca prawny może zajmować się błędami medycznymi, kto jest lepszy pozostawiamy bez komentarza, ze względu na fakt, że jedna z nas jest radcą a druga adwokatem) 🙂

Żeby bardziej zobrazować o co chodzi z tą sumą ubezpieczenia, o której mowa wyżej podamy przykład:

W sprawie o błąd przy porodzie dziecko często ma roszczenie o zadośćuczynienie od szpitala lub zadośćuczynienie od lekarza. Kwoty zadośćuczynienia za błąd przy porodzie to średnio 600.000 złotych. Oprócz dziecka roszczenie o zadośćuczynienie od szpitala mają także rodzice poszkodowanego pacjenta.

Pamiętajmy, że możemy pozwać szpital także o odszkodowanie za rzeczywiście poniesione koszty rehabilitacji i leczenia. Możemy pozwać szpital także o rentę do końca życia dla poszkodowanego dziecka. W takim przypadku pozew przeciwko ubezpieczycielowi, który odpowiada do kwoty 100.000 euro za jedno zdarzenie medyczne może być niewystarczający na pokrycie wszystkich roszczeń pacjenta. Dodam także, że sytuacja nieco się komplikuje w przypadku, gdy lekarz jest na kontrakcie w szpitalu…Wtedy za błąd medyczny możemy pozwać także lekarza.

Reasumując, kogo pozwać w przypadku błędu medycznego?

Zależy w jakiej sprawie, jednak w sprawie o błąd przy porodzie, gdzie poszkodowanym pacjentem jest dziecko najlepiej pozwać szpital i inne podmioty.

W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu!

Pozdrawiamy,

r.pr. Małgorzata Hudziak

adw. Joanna Lazer

www.lazer-hudziak.pl

pozew przeciwko szpitalow pozew przeciwko lekarzowi błąd ginekologa

Pozew przeciwko szpitalowi. Czy lepiej pójść do sądu, czy do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych?

04 Sty 2018 | Kancelaria | Pozew przeciwko szpitalowi, Sąd czy nie-sąd? | 1 komentarz

Pozew  do sądu przeciwko szpitalowi vs. wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Odpowiedź na powyższe przedstawimy od strony praktycznej. Czasem pozew przeciwko szpitalowi, a czasem wniosek do komisji…zdarza się, że najpierw jedno (komisja), potem drugie (sąd).

Niestety wybór słusznej drogi nie jest łatwy.

 

O różnicach między postępowaniami przed sądem, a komisją pisałyśmy w poprzednim, baaardzo długim poście 🙂

Teraz jednak czas na praktyczne podsumowanie.

Czy można w ogóle mówić o lepszej i gorszej drodze dochodzenia swoich praw w sprawach o błąd medyczny?

 

W naszej ocenie nie ma jednej słusznej drogi dla wszystkich, do każdej sprawy o błąd medyczny należy podejść w sposób indywidualny.

 

Trzeba mieć na uwadze, że sprawy sądowe, dotyczące błędów medycznych trwają bardzo długo, sprawy przed komisją dużo krócej.

Na pewno jest to pewnego rodzaju udogodnienie. Nikt nie ma ochoty na długie procesy sądowe, szczególnie poszkodowany pacjent.

Jednak zwracamy uwagę, że w sprawach poszkodowanych pacjentów, gdy doszło do błędu medycznego, dość ewidentnego, często warto pominąć postępowanie przed komisją, żeby nie przedłużać sprawy o co najmniej 4 miesiące (w praktyce rok). Ponieważ może okazać się, że kwota jaką zaproponuje szpital będzie dużo niższa niż średnie odszkodowania za błąd lekarza w tego typu sprawach przed sądem.

 

Natomiast jeśli prawnicy, których główną specjalizacją jest prawo medyczne ocenią, że mają pewne wątpliwości co do tego, czy doszło do błędu medycznego, należy się poważnie zastanowić, czy nie lepiej złożyć wniosek do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Dlaczego?

Ponieważ opłata od wniosku wynosi wyłącznie 200 złotych, koszty opinii biegłych, również są znacznie niższe, czas oczekiwania na orzeczenie to mniej więcej rok…. Mimo, że ustawa mówi o 4 miesiącach…

***(Dla przypomnienia: W każdej sprawie o błąd medyczny, jak wygrywamy to nie ponosimy kosztów postępowania, ponosi je strona przegrywająca).

Należy jednak pamiętać, że wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie orzeka zdarzenia medycznego w przypadku każdego błędu medycznego, do którego doszło w szpitalu. Komisja nie orzeknie zdarzenia np. jeśli doszło do błędu organizacyjnego szpitala. W takim przypadku, pozostaje nam wyłącznie pozew przeciwko szpitalowi. Czym jest błąd organizacyjny szerzej w kolejnym poście.

 

Dlaczego czasem pozew przeciwko szpitalowi jest lepszą drogą?

Przynajmniej dla poszkodowanego pacjenta, któremu najczęściej brakuje pieniędzy na leczenie i rehabilitację.

Jeśli wskutek błędu lekarza bądź innego personelu medycznego poszkodowany pacjent utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Jednak, co zrobić, żeby otrzymać tą rentę za błąd medyczny nie po wygranej, a wcześniej?

Należy przede wszystkim złożyć wniosek o zabezpieczenie renty i ,,uprawdopodobnić” swoje roszczenie.

Co to w praktyce oznacza w sprawach o błąd medyczny?

Oznacza to, że musimy przekonać sąd, że nasze roszczenie jest z dużym prawdopodobieństwem słuszne. Musimy uprawdopodobnić, że doszło do błędu medycznego.

Jak przekonać sąd, że nasze roszczenie o rentę za błąd lekarza jest uprawdopodobnione?

Należy przedstawić we wniosku do sądu orzeczenie o zdarzeniu medycznym właśnie od wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Innym sposobem może być przedstawienie przekonującej opinii prywatnej lekarza danej specjalizacji- co jak poszkodowani pacjenci wiedzą, nie jest łatwe do uzyskania w naszej rzeczywistości.

Należy pamiętać, że :

Przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie ma możliwości wnioskowania o rentę ani o jej zabezpieczenie. Również nie można żądać ustalenia odpowiedzialności szpitala za błąd medyczny na przyszłość.

Może to mieć znaczenie przy wyborze drogi postępowania, gdy jesteśmy poszkodowanym pacjentem, który potrzebuje pieniędzy.

Dodam, że przeprowadzenie postępowania przed komisją nie zamyka nam możliwości (jeżeli jesteśmy niezadowoleni z wyniku sprawy) pójścia do sądu. Należy jednak uważać na przedawnienie roszczeń za błąd medyczny.

Reasumując, stwierdzamy, że nie ma jednej słusznej drogi. Każda sprawa o błąd lekarza lub innego personelu medycznego wymaga odrębnej, wnikliwej analizy oraz indywidualnej strategii działania, adekwatnej do potrzeb Klienta.

 

W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy w Nowym Roku! 🙂

r. pr. Małgorzata Hudziak

adw. Joanna Lazer

www.lazer-hudziak.pl

 

poszkodowany pacjent błąd medyczny błąd lekarza pozew przeciwko szpitalowi odszkodowanie

Pozew do sądu, czy wniosek do komisji ds. zdarzeń medycznych? -pyta poszkodowany pacjent

13 Gru 2017 | Kancelaria | Sąd czy nie-sąd? | 2 komentarze

Odpowiedź na pytanie poszkodowanego pacjenta o różnice pomiędzy postępowaniem w sprawie przed sądem, a wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych przedstawiamy poniżej:

 

1. Co jest celem postępowania w sprawie o błąd medyczny?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

-diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,

-leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,

-zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

SĄD:

Celem jest rozstrzygnięcie danej sprawy wyrokiem. W sądzie możemy żądać dodatkowo miesięcznej renty na zwiększone potrzeby oraz ustalenia odpowiedzialności podmiotu leczniczego za błąd medyczny na przyszłość.

2. Co poszkodowany pacjent składa do sądu w sprawie o błąd medyczny, a co składa do komisji?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

wniosek

SĄD:

pozew

3. Przeciwko komu poszkodowany pacjent kieruje swoje roszczenia w sprawie o błąd medyczny?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Wniosek może być skierowany przeciwko szpitalowi.

SĄD:

W zależności od danego przypadku pozywamy: szpital, personel medyczny, ubezpieczyciela – wszystkich łącznie, dwóch z ww.  lub jednego z ww.

4. Gdzie poszkodowany pacjent składa wniosek/pozew w sprawie błędu medycznego?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala:

-w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego po 1 stycznia 2012 r.

-w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

UWAGA: Nie są rozpatrywane wnioski dotyczące zdarzeń medycznych mających miejsce przed 1 stycznia 2012 r. Wnioski takie są zwracane.

SĄD:

Właściwy wg. przepisów Sąd.

 

5. Kto może złożyć wniosek/pozew w sprawie o błąd medyczny, czy tylko poszkodowany pacjent?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:

-pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy z – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

-spadkobiercy pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta.

 

SĄD:

Każdy kto ma zdolność sądową i procesową może wnieść pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny.

 

6. Ile zapłaci poszkodowany pacjent za złożenie wniosku/pozwu w sprawie o błąd medyczny?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

 

Opłata za złożenie wniosku wynosi 200zł.

 

SĄD:

 

Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, czyli tego czego żądamy w sprawie o błąd medyczny. Można się od niej zwolnić.

 

7. Ile egzemplarzy wniosków/pozwów  trzeba złożyć w sprawie o błąd medyczny?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

 

Wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami należy złożyć w odpowiedniej liczbie egzemplarzach (powinny być ponumerowane strony wniosku i załączników). Do wniosku należy załączyć spis składanych załączników.

 

SĄD:

 

Pozew składamy wraz z załącznikami w wersji oryginalnej dla sądu i odpisy dla każdej ze stron.

 

8.Jakiej kwoty można żądać w przypadku dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Maksymalne kwoty jakich możesz dochodzić w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych to: 100.000,00 zł w przypadku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zakażenia pacjenta, a 300.000,00 zł w przypadku śmierci pacjenta (kwota wskazywana przez spadkobierców – wnioskodawców)

 

SĄD:

Brak limitów kwotowych.

 

9. Jakie czynności podejmuje Komisja/Sąd po wpływie wniosku/pozwu w sprawie błędu medycznego?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Kompletność wniosku jest przedmiotem wstępnej oceny wojewódzkiej komisji przed wszczęciem postępowania. Wnioski niekompletne (np. brak istotnych danych dotyczących wnioskodawcy, brak opłaty w wysokości 200 zł) podlegają zwrotowi bez rozpatrzenia przez Komisję. Jeżeli wniosek spełnia minimalne kryteria formalne, komisja kieruje wniosek do szpitala i do ubezpieczyciela z żądaniem ustosunkowania się do wniosku w terminie 30 dni od jego otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza akceptację tych podmiotów żądań wnioskodawcy, co może spowodować zakończenie postępowania na tym etapie.

 

SĄD:

Sąd bada spełnienie wymogów formalnych i dokonuje innych czynności przewidzianych przez przepisy a następnie zawiadamia strony o terminie pierwszej rozprawy.

 

10. Jaki skład osobowy rozpoznaje sprawę dotyczącą błędu medycznego?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

czteroosobowy skład orzekający spośród członków komisji. Ustawa nakazuje, aby były to zawsze dwie osoby z wykształceniem medycznym oraz dwóch prawników. Jedna z czterech osób pełni funkcję przewodniczącego składu – w jej gestii będzie leżeć kierowanie postępowaniem i posiedzeniami komisji w czasie jej rozpatrywania.

SĄD:

 

W sprawach cywilnych w I instancji regułą jest ze sprawę rozpoznaje 1 sędzia

 

11. Jaki jest termin na rozpoznanie sprawy o błąd medyczny?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Zgodnie z ustawą, komisja ma cztery miesiące na rozpatrzenie sprawy od dnia otrzymania odpowiedzi na wniosek ze strony szpitala i ubezpieczyciela. Oznacza to, że w tym czasie powinny odbyć się wszystkie posiedzenia składu orzekającego, powinno zostać przeprowadzone i zakończone postępowanie dowodowe oraz wydane orzeczenie – jest to jednak termin instrukcyjny, wobec czego nie zawsze jest dotrzymywany

SĄD:

Brak terminów

 

12. Czy postępowania w sprawie dotyczącej błędu medycznego jest jawne?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

W posiedzeniach wojewódzkiej komisji, z wyjątkiem części posiedzenia, w trakcie której odbywa się narada i głosowanie nad orzeczeniem, może uczestniczyć podmiot składający wniosek oraz przedstawiciel: 1) kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego; 2) ubezpieczyciela, z którym podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

 

SĄD:

Co do zasady postępowanie jest jawne, chociaż są wyjątki

 

13. Jak wygląda postępowanie w sprawie dotyczącej błędu medycznego?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Postępowanie polega w głównej mierze na przeprowadzeniu i analizie dowodów przez komisję:

Analiza materiału dowodowego w postaci dokumentacji medycznej.

Przesłuchanie świadków, którymi na ogół są pracownicy szpitala wykonujący zawód medyczny, którzy mogą zeznawać na okoliczność m.in. przebiegu leczenia pacjenta. Świadkami mogą być też inne osoby wskazane we wniosku, które mogą być w posiadaniu informacji istotnych dla przedmiotu sprawy.

Zasięganie dowodu z opinii tzw. “biegłego.”

SĄD:

W Postępowaniu przed sądem podobnie jak w postępowaniu przed komisją ma miejsce analiza dowodów, przesłuchiwanie świadków i możliwość skorzystania z opinii biegłych.

 

14. Jakie orzeczenia zapadają w sprawach o błąd medyczny?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych zamyka sprawę poprzez wydanie jednego z dwóch rodzajów orzeczeń – o zdarzeniu medycznym lub o jego braku.

SĄD:

Sąd wydaje wyrok.

 

15. W jaki sposób następuje głosowanie w sprawach dotyczących błędu medycznego?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Orzeczenie wojewódzkiej komisji zapada większością co najmniej 3/4 głosów w obecności wszystkich członków składu orzekającego.

SĄD:

Wyrok zapada większością głosów wg. przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 

16. Czy przysługuje środek odwoławczy od orzeczeń w sprawach dotyczących błędu medycznego?

 

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Od orzeczeń wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.

Bardzo ważnym jest aby pamiętać, że orzeczenie o braku zdarzenia medycznego co prawda kończy postępowanie przed komisją, ale nie zamyka pacjentowi możliwości dochodzenia swoich racji przed sądem cywilnym.

SĄD:

Można się odwołać do Sądu wyższej instancji.

*************

Na koniec dodamy, że należy bezwzględnie pamiętać, iż wniosek do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny.

Przynajmniej nie w każdym przypadku:

Do przerwania biegu przedawnienia dochodzi wyłącznie, gdy komisja orzeknie zdarzenie medyczne.

Krótko mówiąc, jeśli komisja uzna, że doszło do błędu medycznego- bieg przedawnienia zostaje przerwany z dniem złożenia wniosku do komisji.

Jednak jeśli komisja uzna, że błędu medycznego nie było, to nasz wniosek nie przerywa biegu terminu przedawnienia!

Dlatego trzeba bardzo uważać na terminy składając wniosek do komisji!!!

Natomiast złożenie pozwu w sądzie przerywa bieg terminu przedawnienia w każdym przypadku.

 

Reasumując, wybór co jest korzystniejsze dla Klienta, czy komisja, czy sąd należy do prawników zajmujących się błędami medycznymi 🙂 Kontynuacja tematu w kolejnym poście!

Zapraszamy do lektury.

przedawnienie roszczeń za błąd medyczny, błąd medyczny błąd lekarza odszkodowanie

Ile mam czasu na żądanie odszkodowania za błąd medyczny?

22 Lis 2017 | Kancelaria | Przedawnienie błąd medyczny | 3 komentarze

Odpowiedź na pytanie, ile mam czasu na żądanie odszkodowania za błąd medyczny, należy zacząć od ustalenia niezbędnych informacji do jego wyliczenia, a także od odpowiedzi na poniższe, podstawowe pytanie:

CO TO JEST PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ?

Jeśli pacjent przez dłuższy czas nie żąda zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania od lekarza lub szpitala, to prawo powinno usunąć stan niepewności po stronie tych drugich.

Muszę, czy nie muszę płacić- oto jest pytanie.

To właśnie jest sens przedawnienia: jeśli pacjent zażąda zapłaty zadośćuczynienia za błąd medyczny, które przedawniło się, szpital/lekarz może skutecznie uwolnić się od tego żądania.

Powyższe wynika z art. 117 §2 kodeksu cywilnego, który stanowi, że:

Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Podsumowując, pacjent ma określoną ilość czasu na to, żeby żądać zadośćuczynienia i odszkodowania za błąd medyczny.

OKRES PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY

Przedawnienie roszczeń za błąd medyczny to bardzo skomplikowana materia.

Jednakże poniżej spróbujemy Państwu wszystko wytłumaczyć.

Generalnie zasada ogólna jest taka:

Termin przedawnienia roszczeń za błąd medyczny wynosi 3 lata od dnia, w którym pacjent DOWIEDZIAŁ SIĘ o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. WYJĄTEK—> DZIECI!! (duuużo dłużej, czytaj poniżej 🙂

Zatem, nie zawsze dzień, w którym doszło do błędu medycznego np. do nieudanej operacji, będzie dniem, od którego liczymy bieg terminu przedawnienia. Przecież często pacjenci nie mają pojęcia, że doszło do błędu medycznego. Dowiadują się o tym zazwyczaj przypadkiem, od innego lekarza lub wskutek własnych poszukiwań dlaczego stan zdrowia pogorszył się w wyniku leczenia, zamiast się polepszyć. Momentem kluczowym jest ustalenie chwili, w której dowiedzieliśmy się, że lekarz popełnił błąd. Należy pamiętać, że trzeba ten moment dowiedzenia się o błędzie medycznym w jakiś sposób udowodnić. Udowodnienie faktu dowiedzenia się o błędzie medycznym to już zadanie dla prawnika zajmującego się prawem medycznym, czyli takiego jak MY 🙂

****

Termin 3 letni nie ma znaczenia, jeśli chodzi o poszkodowane dzieci. Dzieci, które ucierpiały w wyniku błędu medycznego na dochodzenie zadośćuczynienia mają 2 lata od uzyskania pełnoletności. Co to oznacza? Oznacza to, że dziecko ma zatem 20 lat od urodzenia na dochodzenie swych roszczeń. (wyjątek: trzeba pamiętać, że w Polsce osoba małoletnia, która wzięła ślub, a więc minimum 16-letnia, z dniem zawarcia małżeństwa staje się zgodnie z prawem pełnoletnia, w tym przypadku termin będzie o 2 lata krótszy).

CZY BYŁY ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY?

Były!

Pamiętajmy, że przepis o możliwości dochodzenia roszczeń przez dziecko w terminie 2 lat od uzyskania pełnoletności wszedł do polskiego porządku prawnego dopiero ustawą
z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny ze skutkiem od dnia 10 sierpnia 2007 r.

Jednakże do części spraw z przed 10 sierpnia 2007r. również stosujemy przepisy nowe.

Wszystkie wyżej wymienione terminy nie mają zastosowania, jeśli personel medyczny popełnił przestępstwo – termin przedawnienia roszczeń za błąd medyczny w takim przypadku wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa dla wszystkich, zarówno dorosłych pacjentów, jak też poszkodowanych dzieci.

WAŻNE!

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r., o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, wprowadziła 20-letni termin przedawnienia roszczeń będących następstwem przestępstwa. Zgodnie z art. 2 tej ustawy roszczenia o naprawienie szkody wynikłej ze zbrodni lub występku, jeżeli w dniu wejścia w życie (10 sierpnia 2007) ustawy nie uległy jeszcze przedawnieniu, ulegną przedawnieniu po upływie 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa – dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Teraz po ludzku 🙂

 

JAK POLICZYĆ OKRES PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY DO KTÓREGO DOSZŁO W WYNIKU PRZESTĘPSTWA?

Jeżeli błąd medyczny (np. błąd przy operacji) będący przestępstwem nastąpił
w dniu 1 stycznia 2000r., to według przepisów dotychczasowych roszczenie o naprawienie szkody uległoby przedawnieniu z dniem 1 stycznia 2010r. (po 10 latach). Jednak na skutek wprowadzonej zmiany przepisów kodeksu cywilnego roszczenie takie ulegnie przedawnieniu dopiero z dniem 1 stycznia 2020r. Stosujemy zatem termin 20-letni, a nie jak dawniej 10-letni.

Problemu z liczeniem nie ma, jeśli do błędu medycznego będącego przestępstwem doszło po 10 sierpnia 2007r., czyli po zmianie przepisów. Przykład: Zdarzenie medyczne będące przestępstwem miało miejsce 1 stycznia 2008r., roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z dniem 1 stycznia 2028 roku.

 

CZY DO ZASTOSOWANIA DŁUŻSZEGO TERMINU PRZEDAWNIENIA KONIECZNE JEST SKAZANIE PERSONELU MEDYCZNEGO ZA PRZESTĘPSTWO?

Pamiętać należy, że zastosowanie 20 letniego terminu przedawnienia wcale nie jest uzależnione od skazania personelu medycznego za przestępstwo w postępowaniu karnym.

Stwierdzenie przez sąd cywilny, że błąd medyczny stanowił przestępstwo, wymaga dokonania własnych ustaleń dotyczących istnienia podmiotowych i przedmiotowych znamion przestępstwa, według zasad przewidzianych w prawie karnym. Należy do nich między innymi bezprawność działania i wina sprawcy szkody. Elementy te podlegają ustaleniu przez sąd cywilny (tak: wyrok SN z 18 grudnia 2008 r. III CSK 193/08 LEX nr 487538).

Co więcej, nie jest konieczne imienne wskazanie sprawcy przestępstwa (orzeczenie SN z dnia 21 grudnia 1967 r., III PZP 34/67, OSN 6/68, poz. 94; por. uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 29 października 2013 r. sygn. III CZP 50/13 – OSNC 2014/4/35)

Oczywiście powyższe nie oznacza, że sąd cywilny może skazać personel medyczny stosując prawo karne, może jednak uznać, że zostało wykazane, iż szkoda powstała w wyniku przestępstwa, a co za tym idzie zastosować wydłużony termin przedawnienia roszczeń
o naprawienie szkody.

Wiemy, to dosyć skomplikowane dla zwykłego śmiertelnika, jednak mamy nadzieję, że chociaż trochę udało nam się przybliżyć problematykę przedawnienia roszczeń za błąd medyczny.

Podsumowując, uważamy, że w razie wątpliwości zabawa w prawnika nie ma sensu, należy udać się do specjalisty, żeby nie przegapić terminu przedawnienia. Powyższy post stanowi jedynie informację dla wymagających 🙂

 

błąd medyczny błąd lekarza błąd ginekologa

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej tzw. BŁĄD MEDYCZNY

08 Lis 2017 | admin | Błąd diagnostyczny, Błąd organizacyjny, Błąd terapeutyczny, Błąd wykonawczy, Odszkodowanie za błąd lekarski, Ubezpieczyciel szpitala | brak komentarzy

BŁĄD MEDYCZNY- KOMU PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje pacjentowi poszkodowanemu w wyniku błędu medycznego. W niektórych przypadkach takich jak np. niepełnosprawność dziecka w wyniku błędu przy porodzie zadośćuczynienie za błąd medyczny przysługuje dziecku, a także jego najbliższej rodzinie. Nie są to małe kwoty. W przypadku dziecka, które nie nadaje się do samodzielnej egzystencji przyznawane są kwoty nawet ponad 1.000.000 złotych tytułem zadośćuczynienia,  matkom przyznawane jest zadośćuczynienie nawet w wysokości 300.000 złotych, a ojcu 200.000 złotych!

Powyższe potwierdza również Sąd Najwyższy, który orzekł, że gdy przez błąd lekarza dziecko jest niepełnosprawne w takim stopniu, że nie jest możliwe normalne funkcjonowanie rodziny, to rodzice również mają prawo do zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (wyrok SN z dnia 9 sierpnia 2016 roku, sygn. akt II CSK 719/15).

Za krzywdę wyrządzoną dziecku w skutek błędu medycznego np. błędu przy porodzie należy się zatem zadośćuczynienie także jego rodzicom!

W sprawach o błąd medyczny często ludzie nie zdają sobie sprawy jakie mają prawa i że w ogóle je mają. Często nasi klienci- pacjenci mówią nam, że nie mieli pojęcia czego mogą żądać dopóki nie dowiedzieli się o Nas od znajomych lub z internetu.

Dla poszkodowanych pacjentów kwoty, które dla nich wygrywamy często są niezbędne do normalnej egzystencji! Dlatego naprawdę warto spróbować walczyć o swoje prawa.

Dla tych którzy boją się wizyt w instytucjach i sądzie przypominam, że zarówno w Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz w sądzie poszkodowany pacjent musi się stawić przeważnie tylko raz. Cała reszta pracy leży na barkach Kancelarii.

 

 BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ PERSONEL MEDYCZNY?

Na wstępie należy wskazać, co to jest błąd medyczny? W polskim prawie błąd medyczny to zawinione postępowanie (działanie lub zaniechanie) lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, sprzeczne z aktualną wiedzą
i nauką medyczną, powodujące szkodę pacjenta taką jak: zakażenie pacjenta, uszkodzenie ciała pacjenta, rozstrój zdrowia pacjenta lub śmierć pacjenta.

Błędy medyczne możemy podzielić na :

błąd organizacyjnynieprawidłową organizację procesu leczenia przez placówkę medyczną. Są to przypadki, gdy np. brak odpowiedniej liczby personelu medycznego w szpitalu, brak odpowiedniego nadzoru przełożonych itp;

błąd diagnostyczny – niezlecenie badań diagnostycznych, które powinny być zlecone, lub nieprawidłowa interpretacja  wyników badań, co w konsekwencji prowadzi do opóźnienia leczenia pacjenta;

błąd terapeutyczny – zastosowanie nieprawidłowego procesu leczenia;

błąd wykonawczy – nieprawidłowa realizacja leczenia, czyli stosowanie odpowiednich procedur leczenia ale w sposób niewłaściwy, sprzeczny ze sztuką medyczną.

Od oceny, czy doszło do popełnienia błędu medycznego i jakiego rodzaju jesteśmy – MY, prawnicy. Czasami okazuje się w toku analizowania sprawy, że oprócz błędów zarzucanych szpitalowi przez pacjenta znajdujemy także szereg innych błędów, o których istnieniu pacjent nie miał pojęcia, a miały one wpływ na stan zdrowia pacjenta, a przede wszystkim będą miały wpływ na wynik postępowania sądowego.

 

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĄD MEDYCZNY

Po pierwsze, wszystkie poniższe przesłanki muszą być spełnione łącznie, aby w ogóle można było mówić o błędzie medycznym, mianowicie:

Postępowanie personelu medycznego  musi być niezgodne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej, a skutkiem tego postepowania musi być szkoda pacjenta. Szkoda w postaci śmierci pacjenta, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta.

Na końcu błąd medyczny i szkoda muszą pozostawać ze sobą w związku przyczynowo-skutkowym. Musi zaistnieć związek między działaniem/ zaniechaniem personelu medycznego, a szkodą pacjenta.

Dodatkowo podmiotom odpowiedzialnym za błąd medyczny trzeba przypisać winę umyślną lub nieumyślną.  Nie zapominajmy, że kategorią winy nieumyślnej jest również niedbalstwo i lekkomyślność.

Na pozór mogłoby się wydawać to trudne do udowodnienia, jednakże coraz częściej okazuje się, że prawo stoi po stronie poszkodowanego pacjenta.

 

OD KOGO DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA BŁĄD MEDYCZNY?

Jeśli lekarz zatrudniony  jest na umowę o pracę, to za swój błąd medyczny odpowiada do wysokości 3-krotności swojego wynagrodzenia!

Wiemy, strasznie mało!

Proszę się nie martwić, za resztę odszkodowania i zadośćuczynienia odpowiada Szpital i Ubezpieczyciel.

Jednakże, jeśli personel medyczny wyrządził szkodę pacjentowi z winy umyślnej, to wyżej opisana ochrona tj. odpowiedzialność do wysokości 3-krotności wynagrodzenia nieobowiązuje. W takim wypadku personel medyczny odpowiada za szkodę wyrządzoną pacjentowi w wyniku błędu medycznego w pełnej wysokości bez względu na to, czy pozostaje w stosunku pracy ze szpitalem.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy lekarz prowadzi działalność gospodarczą, jest na tzw. kontrakcie, wtedy jego odpowiedzialność nie jest już ograniczona.

Reasumując, możemy pozwać Szpital, Ubezpieczyciela, a także w niektórych przypadkach lekarza.

Po co pozywać aż tyle podmiotów? Dlatego, że możemy zaspokoić swoje roszczenia od każdego z nich, wedle wyboru. Daje nam to większą pewność, że należne odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny zostanie nam wypłacone.

Decyzję o tym, kogo należy pozwać ostatecznie podejmujemy My- to znaczy mecenas Joanna Lazer
i mecenas Małgorzata Hudziak z Kancelarii Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A.

 

ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE PACJENTOWI POSZKODOWANEMU W WYNIKU BŁĘDU MEDYCZNEGO

Pacjentowi przysługują takie roszczenia jak:

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jest to świadczenie, które ma charakter jednorazowy, należy się poszkodowanemu pacjentowi za cały ból i cierpienie jakich doznał wskutek błędu medycznego, nie jest łatwo ustalić jego wysokość, dlatego warto skorzystać z naszej pomocy przy określaniu wysokości tego świadczenia na potrzeby postępowania sądowego;

– odszkodowanie – jest to świadczenie, które należy się poszkodowanemu pacjentowi wskutek błędu medycznego za to, co rzeczywiście wydał na koszty leczenia, wizyty lekarskie, badania, rehabilitację, koszty dojazdów na rehabilitację, sprzętu rehabilitacyjnego, koszty przystosowania mieszkania- jeśli mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną, a także wiele innych wydatków. Ustalenie przez Nas tych kosztów będzie wymagało pomocy ze strony pacjenta. Najlepiej zbierać wszelkie faktury, zaświadczenia, rachunki, tak aby móc potem udowodnić fakt poniesienia kosztów leczenia w sądzie;

– zapłata z góry sumy potrzebnej na KOSZTY LECZENIA – jest to świadczenie, które przysługuje na potrzebę zakupu określonego sprzętu rehabilitacyjnego, czy przeprowadzenia odpłatnej procedury medycznej, jednakże nie dotyczy to np. zabiegów eksperymentalnych;

– renta na zwiększone potrzeby – jest to świadczenie okresowe, najczęściej miesięczne i obejmuje dający się wyliczyć miesięczny koszt powtarzających się wydatków poszkodowanego pacjenta. Do renty wliczamy także koszty opieki, jeśli pacjent nie jest w stanie w wyniku błędu medycznego do samodzielnej egzystencji;

– renta z tytułu utraty widoków na przyszłość– obejmuje straty poszkodowanego pacjenta, który nie może już wykonywać dotychczasowego zawodu albo nie ma możliwości dalszego rozwoju zawodowego, koszty przekwalifikowania do wykonywania innego zawodu.

 

DLACZEGO NALEŻY SKORZYSTAĆ Z USŁUG KANCELARII PRAWA MEDYCZNEGO W PRZYPADKU DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA BŁĄD MEDYCZNY, TZW. BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ?

Poszkodowany pacjent powinien skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, gdyż sprawy o błąd medyczny wymagają specjalistycznej wiedzy, znajomości prawa medycznego. Sprawy takie znacznie różnią się od innych spraw cywilnych. Często potrzebna jest również wiedza z zakresu medycyny. Doświadczony prawnik, zajmujący się prawem medycznym na co dzień, często już taką wiedzę posiada lub też współpracuje z personelem medycznym, który mu podpowiada.

 

OD CZEGO ZACZĄĆ GDY PACJENT ZOSTAŁ POSZKODOWANY W WYNIKU BŁĘDU MEDYCZNEGO?

Jeśli pacjent został poszkodowany w wyniku błędu medycznego- niech nie zwleka!

W pierwszej kolejności nie należy się obawiać!

Należy do nas zadzwonić, umówimy się na spotkanie i wszystko wyjaśnimy. Trzeba zacząć od skompletowania pełnej dokumentacji medycznej, aby w ogóle dokonać analizy sprawy, nie chcemy przecież bezpodstawnie nikogo oskarżać. Wszelkie czynności w tym zakresie nasza Kancelaria wykonuje za poszkodowanego pacjenta lub jego rodzinę.

Jeśli podejrzewasz, że zostałeś poszkodowany w wyniku błędu medycznego skontaktuj się z nami- pomożemy.

Napisz na adres e-mail : kancelaria@lazer-hudziak.pl lub zadzwoń do nas na nr: 530-291-291 lub 604-432-333, w razie gdyby mecenas Małgorzata Hudziak i mecenas Joanna Lazer nie odbierały, proszę dzwonić do Kancelarii na numer: 536-007-001.

%d bloggers like this: