fbpx

Odszkodowanie od szpitala za śmierć

Odszkodowanie za śmierć w wyniku błędu lekarskiego
Jak starać się o odszkodowanie od szpitala?

Odszkodowanie od szpitala za śmierć  

Ubieganie się o odszkodowanie od szpitala za śmierć pacjenta na skutek błędu medycznego jest jednym z praw, które przysługują rodzinie zmarłego. To wyjątkowo dramatyczna sytuacja, ponieważ szpital jest przecież miejscem, w którym powinniśmy czuć się przede wszystkim bezpiecznie. Niestety, zdarza się, że udzielania pomoc medyczna nie przynosi oczekiwanych rezultatów i doprowadza do śmierci chorego. 

Członkowie rodziny zmarłego mogą ubiegać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć od szpitala. O odszkodowanie można zawalczyć zarówno, gdy śmierć nastąpiła jako skutek nieudanej operacji, rehabilitacji, nieudzielenia pomocy, na skutek niewłaściwej terapii, jak również w wielu innych sytuacjach.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać świadczenie i co właściwie może zawalczyć rodzina zmarłego? Wyjaśniamy.

→ Czy ktoś z Twoich bliskich zmarł na skutek błędu medycznego lub zaniedbań personelu medycznego? Zgłoś się po pomoc prawną do kancelarii Lazer & Hudziak, która specjalizuje się w odszkodowaniach za błędy medyczne. Zadzwoń teraz 536 007 001.

Jak starać się o odszkodowanie od szpitala za śmierć pacjenta w wyniku błędu medycznego?

Aby ubiegać się o odszkodowanie od szpitala za śmierć pacjenta w wyniku błędu medycznego, możesz podjąć następujące kroki:

 1. Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie medycznym: Wskazane jest skontaktowanie się z naszym prawnikiem specjalizującym się w prawie medycznym, który posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z błędami medycznymi i śmiercią pacjenta. Prawnik kancelarii Lazer & Hudziak będzie mógł ocenić indywidualne okoliczności sprawy i udzielić profesjonalnej porady prawnej.
 2. Zbierz dokumentację medyczną: Zgromadź wszystkie dostępne dokumenty medyczne związane ze śmiercią pacjenta i podejrzanym błędem medycznym. Obejmuje to raporty medyczne, wyniki badań, historię leczenia, notatki pielęgniarskie, zeznania świadków itp. Dokumentacja medyczna będzie ważnym dowodem w sprawie.
 3. Zidentyfikuj odpowiedzialność: Razem z naszym prawnikiem zidentyfikujesz podmiot lub podmioty odpowiedzialne za błąd medyczny i śmierć pacjenta. Może to być szpital, lekarz, personel medyczny lub inna osoba lub instytucja.
 4. Zgłoś roszczenie: Przedstaw roszczenie o odszkodowanie szpitalowi lub innemu odpowiedzialnemu podmiotowi. Może to obejmować napisanie formalnego listu lub złożenie wniosku o odszkodowanie. W roszczeniu powinny być zawarte szczegółowe informacje dotyczące błędu medycznego, skutków dla pacjenta i żądania odszkodowawcze.
 5. Negocjacje i mediacje: Często po zgłoszeniu roszczenia następują negocjacje pomiędzy stronami w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie odszkodowania. Może być również rozważone skorzystanie z mediacji, czyli procesu, w którym niezależny mediator pomaga w osiągnięciu porozumienia.
 6. Proces sądowy: Jeśli negocjacje i mediacje nie przynoszą satysfakcjonującego rozwiązania, można podjąć decyzję o wytoczeniu sprawy sądowej. Nasz prawnik specjalizujący się w prawie medycznym będzie reprezentował Cię w procesie sądowym, przedstawiając dowody i argumentując twierdzenia dotyczące błędu medycznego i śmierci pacjenta.

Warto pamiętać, że procedury i wymogi prawne mogą się różnić w zależności od konkretnej. Skonsultowanie się z prawnikiem kancelarii Lazer & Hudziak specjalizującym się w prawie medycznym jest kluczowe w celu uzyskania odpowiedniej pomocy prawnej i reprezentacji w procesie ubiegania się o odszkodowanie.

Błąd lekarski śmierć pacjenta – Jaką rekompensatę może dostać rodzina zmarłego pacjent w wyniku błędu medycznego?

Rodzina zmarłego pacjenta może ubiegać się o różne formy rekompensaty za błąd medyczny. Oto niektóre z możliwych składników rekompensaty, które mogą przysługiwać rodzinie zmarłego pacjenta:

 1. Zadośćuczynienie za śmierć: Rodzina może ubiegać się o zadośćuczynienie za stratę bliskiej osoby, której przyczyną był błąd medyczny. Wysokość zadośćuczynienia jest ustalana na podstawie okoliczności śmierci, skali cierpienia, utraty wsparcia emocjonalnego i innych czynników.
 2. Odszkodowanie za straty finansowe: Rodzina może ubiegać się o odszkodowanie za straty finansowe wynikłe z błędu medycznego, takie jak utracone dochody, koszty leczenia, koszty pogrzebu i inne związane z śmiercią pacjenta.
 3. Koszty pogrzebu: Rodzina może ubiegać się o rekompensatę za koszty związane z pogrzebem zmarłego pacjenta, takie jak koszty ceremonii pogrzebowej, trumny, kwiatów, nagrobka i innych powiązanych wydatków.
 4. Utrata wsparcia emocjonalnego: Rodzina może ubiegać się o rekompensatę za utratę wsparcia emocjonalnego, które zmarły pacjent zapewniał rodzinie. Obejmuje to utratę opieki, towarzystwa, doradztwa i innych aspektów wsparcia, które przysługiwały rodzinie.

Wysokość rekompensaty zależy od indywidualnych okoliczności sprawy. Ważne jest skonsultowanie się z naszym prawnikiem specjalizującym się w prawie medycznym, który będzie mógł udzielić konkretnych informacji i pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dla rodziny zmarłego pacjenta.

Jak otrzymać odszkodowanie za śmierć bliskiego w szpitalu?

Istnieje co najmniej kilka dróg do otrzymania odszkodowania za śmierć pacjenta w szpitalu. W każdej z nich podstawą jest jednak zgromadzenie możliwie pełnej dokumentacji medycznej, która będzie stanowiła podstawowy dowód w sprawie. Równie ważne jest zgromadzenie wszystkich rachunków, faktur i innych dokumentów, potwierdzających nasze racje. 

O odszkodowanie można ubiegać się:

 • Na drodze pozasądowej. 
 • W postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
 • W postępowaniu cywilnym przed sądem.

Odszkodowanie za śmierć pacjenta – ugoda ze szpitalem

Jeśli chcemy załatwić sprawę polubownie, powinniśmy wystąpić z wnioskiem o zawarcie ugody. Wniosek należy skierować do kierownika szpitala lub innego podmiotu leczniczego, na terenie którego doszło do zdarzenia. Wniosek możemy złożyć także bezpośrednio do ubezpieczyciela placówki (jeśli wiemy, gdzie jest ubezpieczona – ubezpieczenie musi mieć wykupiony każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych). W piśmie należy wezwać szpital do zapłaty odpowiedniej kwoty i podkreślić, że po upływie wskazanego terminu, skierujemy sprawę do sądu. Do sądu można się zwrócić, jeśli ubezpieczyciel szpitala odmówi wypłaty świadczeń lub zaproponuje niesatysfakcjonującą dla nas kwotę.

Niestety, ale przypadki, w których sprawę na tle błędu medycznego udaje się zakończyć na drodze polubownej, bez udziału sądu, są rzadkością. Jak nietrudno się domyślić, ubezpieczyciele szpitali zwykle rzadko dobrowolnie uznają roszczenia rodziny zmarłego. 

Odszkodowanie za śmierć pacjenta – sprawa przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych to pewnego rodzaju alternatywa dla postępowania sądowego. Postępowanie przed Komisją jest szybsze i tańsze, jednak z tej drogi mogą skorzystać wyłącznie osoby, których bliscy ponieśli śmierć w szpitalu (a nie np. w klinice prywatnej).

Zadaniem Komisji jest ustalenie, czy doszło do tzw. zdarzenia medycznego. Aby wszcząć postępowanie, należy złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego. Wnosimy go do Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala – Komisje mają siedziby w miastach wojewódzkich. Na wystąpienie z wnioskiem mamy 1 rok, liczony od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o zdarzeniu. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym doszło do zdarzenia.

We wniosku określamy kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia, którą chcielibyśmy otrzymać od szpitala. W przypadku śmierci pacjenta możemy zażądać maksymalnie 300 000 zł. O ile Komisja uzna roszczenie rodziny zmarłego, przekaże swoje orzeczenie szpitalowi i jego ubezpieczycielowi. Jeśli ubezpieczyciel w ciągu miesiąca nie przedstawi swojej propozycji wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, będzie to oznaczało, że musi zapłacić tyle, ile zażądała rodzina zmarłego. 

Nie mniej, najczęściej ubezpieczyciel przedstawia swoją propozycję. Rodzina zmarłego o może ją przyjąć lub odrzucić w ciągu 7 dni od jej otrzymania. Jeśli rodzina zmarłego przystanie na propozycję, traci prawo skierowania tej samej sprawy do sądu cywilnego. Jeśli jednak ją odrzuci – może wystąpić na drogę sądową. 

Postępowanie przed Komisją jest uproszczone w stosunku do drogi sądowej, jednak niepozbawione wad. Więcej o tej drodze dochodzenia odszkodowania za śmierć pacjenta, pisałyśmy w artykule Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jak przebiega, na czym polega i ile kosztuje?

Odszkodowanie za śmierć pacjenta – sprawa sądowa

Droga sądowa rodzinie zmarłego pacjenta zwykle wydaje się najtrudniejsza i najdłuższa. Nie będziemy Cię oszukiwać – dochodzenie roszczeń przed sądem jest wymagające. Równocześnie jednak można uzyskać świadczenia znacznie wyższe niż w postępowaniu przed Komisją i zdecydowanie bardziej satysfakcjonujące niż wynegocjowane na skutek ugody z ubezpieczycielem szpitala. Z pomocą doświadczonego prawnika droga sądowa wcale nie musi być przerażająca. Prawnik przejmuje wszystkie formalności, minimalizując tym samym konieczne zaangażowanie rodziny pacjenta.

Pozew o odszkodowanie z tytułu śmierci pacjenta w wyniku błędu medycznego składamy do właściwego sądu rejonowego lub okręgowego (właściwego ze względu na siedzibę pozwanego). Po złożeniu pozwu sprawa toczy się jak każda inna sprawa cywilna – nie ma odrębnego trybu dla spraw na tle błędów medycznych. Sąd zapoznaje się z dokumentacją medyczną i pozostałymi dokumentami, przesłuchuje świadków, w większości przypadków powołuje biegłych. Jeśli uzna, że rodzina zmarłego ma rację, przyznaje odpowiednią sumę. W przeciwieństwie do postępowania przed Komisją nie ma tu ograniczeń kwotowych. 

Ile wynosi odszkodowanie od szpitala za śmierć pacjenta?

Rodziny zmarłych bardzo często pytają nas, na jak wysokie odszkodowanie od szpitala za śmierć mogą liczyć. Nie ma tu niestety jednoznacznej odpowiedzi. Tak jak wspominałyśmy na początku, zależy to m.in. od więzi, łączącej zmarłego z rodziną, a także tego, jak bardzo śmierć wpłynęła na pogorszenie sytuacji życiowej bliskich zmarłego. Nie bez znaczenia pozostaje również sposób, w jaki pacjent będzie udowadniał swoje racje. 

Zasadniczo jednak najwyższe kwoty uzyskuje się na drodze postępowania cywilnego, czyli przed sądem. Z naszego doświadczenia wynika, że świadczenia takie mogą wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. O jeszcze wyższych kwotach mówimy w przypadku błędów okołoporodowych, tj., gdy na skutek błędów lekarskich śmierć poniesie noworodek. Temu zagadnieniu poświęciłyśmy zresztą osobny artykuł. Bez kompleksowej analizy okoliczności sprawy, nie możemy jednak określić, o jaką kwotę można ubiegać się w konkretnym przypadku. 

Śmierć w wyniku błędu lekarskiego – jak pomagamy?

Jeśli bliska Ci osoba poniosła śmierć w wyniku błędu lekarskiego i podejrzewasz, że stało się na tak na skutek błędów popełnionych w procesie leczenia w szpitalu, wiedz, że bardzo nam przykro. Równocześnie jednak zachęcamy do walki o sprawiedliwość. Żadne pieniądze nie cofną czasu, mogą jednak ułatwić dalsze życie i znacznie zwiększy jego komfort. Możemy przeanalizować Twoją sprawę i wskazać najlepszą drogę walki o zadośćuczynienie i odszkodowanie od szpitala za śmierć lub zaniedbanie w Twoim przypadku. Prowadzimy sprawy cywilne, karne, przed izbą lekarską i wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Zapraszamy do kontaktu, umów się na poradę, wyślij zgłoszenie lub zadzwoń! 536 007 001

Chcesz uzyskać odszkodowanie od szpitala za śmierć osoby bliskiej? Zadzwoń, możemy Ci pomóc!

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii