fbpx

Błąd lekarski
zawiadomienie prokuratury

Błąd lekarski gdzie zgłosić?

Błąd lekarski zawiadomienie prokuratury

Zgłoszenie do prokuratury błędu lekarskiego to dla wielu ofiar błędów medycznych ważny i niezbędny krok. Często jednak poszkodowanym pacjentom wydaje się on bardzo skomplikowany.

Pacjenci często nie wiedzą jak sporządzić takie zawiadomienie, do której prokuratury je złożyć i czego spodziewać się w następstwie. W dzisiejszym artykule przybliżymy kwestię zgłoszenia do prokuratury błędu medycznego. 

na skróty: Chcesz zgłosić do prokuratury błąd medyczny? Skorzystaj z porady kancelarii Lazer & Hudziak, która specjalizuje się w sprawach o błędy medyczne. Zadzwoń 536 007 007 lub wyślij zgłoszenie

Odpowiedzialność karna lekarza    jakie przestępstwa może popełnić lekarze?

Na początek, słowo wyjaśnienia. Nie istnieje specjalny „kodeks karny dla lekarzy”. Przestępstwa, które mogą popełnić lekarze, opisuje polski, ogólny kodeks karny. O wielu przestępstwach, których sprawcami mogą być członkowie personelu medycznego, pisałyśmy już w naszych poprzednich artykułach. W szczególności są to:

Lekarz może ponieść odpowiedzialność karną, gdy jego zachowanie będzie sprzeczne z aktualnymi zasadami sztuki medycznej, zawinione oraz wystąpią negatywne skutki dla zdrowia lub życia pacjenta. Niezbędny jest także związek przyczynowy pomiędzy ziałaniem/zaniechaniem lekarza a zaistniałymi negatywnymi konsekwencjami. 

Warto także zaznaczyć, że powyższe przykłady nie wyczerpują oczywiście tematu. Lekarza można pociągnąć do odpowiedzialności karnej także, gdy np. popełni zabójstwo eutanatyczne, wykona zabieg bez wymaganej zgody pacjenta czy sfałszuje dokumentację medyczną.

Błędy medyczne prokuratura, czy to najlepsze rozwiązanie?

Aby określić, czy w danym przypadku możemy mówić o popełnieniu przez lekarza przestępstwa, najlepiej skontaktować się z adwokatem do spraw błędów medycznych. Nierzadko nie będą to oczywiste sytuacje, w szczególności dla pacjenta, który nie ma doświadczenia w prawie karnym i prawdopodobnie nigdy wcześniej nie miał do czynienia z podobnym przypadkiem. 

Zgłoszenie do prokuratury błędu lekarskiego – pierwszy bardzo ważny krok w sprawie

Jeśli podejrzewamy, że lekarz popełnił przestępstwo i chcemy, aby poniósł karę, niezbędne jest wszczęcie postępowania karnego. Rozpoczyna się ono właśnie od złożenia przez pacjenta zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez lekarza. Zawiadomienie takie składamy do właściwej prokuratury rejonowej. Nie można tego kroku pominąć. 

Co ciekawe, polski kodeks karny na każdego, kto ma wiedzę o tym, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa, nakłada obowiązek powiadomienia o tym odpowiednich organów. W teorii więc szpitale same powinny zgłaszać błędy, do których doszło na ich terenie. Jak nietrudno się domyślić zwykle jest wręcz przeciwnie. Placówki za wszelką cenę starają się ukryć nieprawidłowości. Pacjentowi nie pozostaje więc nic innego, jak powiadomić prokuraturę samodzielnie.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie o błąd medyczny – ustnie czy pisemnie?

Z treści artykułu 304a kodeksu postępowania karnego wynika, że pacjent, który chce zawiadomić prokuraturę o przestępstwie, może po prostu zgłosić się do prokuratora i opowiedzieć mu o sprawie. Prokurator powinien zapytać m.in. o tożsamość pokrzywdzonego, o to, gdzie doszło do popełnienia przestępstwa, co się stało i jakie są tego konsekwencje. 

Takie rozwiązanie z perspektywy niedoświadczonego pacjenta może wydawać się wygodne i skuteczne, jednak niestety ma również znaczące wady. Mówiąc wprost, istnieje nikłe prawdopodobieństwo, że prokurator „przyłoży się” do rozmowy z pacjentem. Zazwyczaj prokuratorzy nie mają po prostu odpowiedniej wiedzy ze styku prawa i medycyny. Mogą więc w swoich pytania pominąć bardzo istotne szczegóły, które mogłyby zaważyć na ostatecznym ukaraniu lekarza. Chodzi w szczególności o przeprowadzone zabiegi, czy odbyte wizyty lekarskie. W niektórych przypadkach (jeśli pacjent ma taką wiedzę) bardzo istotne będzie również podanie informacji o przyjmowanych lekarstwach. 

Należy także zwrócić uwagę na samo zachowanie personelu medycznego, który brał udział w leczeniu. Czy wszystkie czynności podejmowane były zdaniem pacjenta na czas? Czy podejmowały je kompetentne do tego osoby, które dysponowały odpowiednimi uprawnieniami? Ważne jest także, aby nie zapomnieć powołać się na zaświadczenia, które pozyskamy z placówek medycznych innych niż ta, której dotyczy zawiadomienie. 

Jak napisać zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu błędu medycznego?

W zakresie samej formy sporządzenia zawiadomienia mamy dobrą wiadomość. Prawo nie przewiduje szczególnych wymogów formalnych co do zawiadomienia pisemnego prokuratury. Pacjent ma tutaj więc pewną dowolność. Nie należy jednak zapominać o roli, jaką odgrywa zawiadomienie. Tylko takie, które zostanie sporządzone rzetelnie, da prokuratorowi pole do podjęcia odpowiednich czynności. Chodzi m.in. o zabezpieczenie dowodów czy zwrócenie uwagi prokuratora na konkretne elementy sprawy. 

Błąd lekarski zawiadomienie prokuratury, gdzie zgłosić?

Przede wszystkim, zawiadomienie należy odpowiednio zaadresować. Kierujemy je do prokuratury rejonowej właściwej dla siedziby szpitala (albo innej placówki, np. prywatnej praktyki lekarskiej), w której naszym zdaniem doszło do zaniedbań. W samej treści pisma należy dokładnie opisać przebieg całego zdarzenia. Warto napisać tak dużo, jak tylko pamiętamy, najlepiej chronologicznie, w dbałości o zachowanie ciągłości i logiki całej historii. Pismo musi być dla prokuratora jasne i zrozumiałe. Dokładny opis okoliczności zdarzenia jest oczywiście kluczowym elementem zawiadomienia. 

Co dalej? Nie należy zapomnieć o tak prozaicznym elemencie, jak podpis pod treścią pisma. Trzeba także załączyć do niego wszelkie dowody, którymi dysponujemy. Chodzi tu w szczególności o dokumentację medyczną, ale także np. wyniki badań, skierowania, czy recepty. Pismo oraz załączone do niego dokumenty składamy wraz z załącznikami w biurze podawczym prokuratury. Możemy je również wysłać pocztą. 

Zawiadomienie prokuratury o błędzie medycznym… i co dalej?

Po tym, jak pokrzywdzony pacjent złoży już zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, nie pozostaje nic innego, jak czekać. Organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego ma obowiązek wydania postanowienia o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa „niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia”. W praktyce to, ile przyjdzie pacjentowi czekać na postanowienie, zależy od wielu okoliczności, m.in. obłożenia prokuratury pracą w konkretnym momencie. 

Jeśli prokurator wyda postanowienie o wszczęciu śledztwa, rozpocznie się tzw. postępowanie przygotowawcze, podczas którego zapadnie ostateczna decyzja, czy akt oskarżenia trafi do sądu, czy sprawa zostanie umorzona. Jeśli natomiast prokuratura odmówi wszczęcia śledztwa, pacjent może wnieść zażalenie. 

Prawnik od błędów medycznych jest niezbędny w sprawie karnej przeciwko lekarzowi 

Jak widzisz, zawiadomienie prokuratury o popełnieniu błędu medycznego, nie jest czynnością bardzo skomplikowaną z prawnego punktu widzenia. Pacjent, po zasięgnięciu odpowiedniej wiedzy, może złożyć takie zawiadomienie samodzielnie. Ważniejszą kwestią pozostaje jednak to, czy faktycznie w danej sytuacji warto takie zawiadomienie złożyć. Być może w konkretnych okolicznościach wszczynanie postępowania karnego przeciwko lekarzowi nie jest wcale niezbędne, aby pacjent mógł zyskać poczucie sprawiedliwości, no i oczywiście – odpowiednie świadczenia pieniężne.

Błąd lekarski gdzie zgłosić?

Jak oskarżyć lekarza o błąd? Błąd lekarski gdzie zgłosić?

Jeśli zastanawiasz się, czy warto powiadamiać prokuraturę o popełnieniu błędu medycznego, skontaktuj się z nami. Chętnie przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy w opracowaniu dalszego planu działania. Zadzwoń teraz 536 001 007

Dodaj komentarz