fbpx

Odszkodowanie za
złą opiekę po operacji

Odszkodowanie za złą opiekę po operacji

Odszkodowanie za złą opieką po operacji jest przykładem roszczenia, z którym może wystąpić pacjent opuszczający szpital lub inną placówkę medyczną. Opieka pooperacyjna jest równie ważna jak prawidłowość samego zabiegu.
W praktyce zdarzają się sytuacje, w których sam zabieg zostaje przeprowadzony książkowo i zgodnie z zasadami sztuki medycznej, a zawodzi właśnie opieka po operacji. W konsekwencji pacjent nie wraca do zdrowia lub proces jego rekonwalescencji zostaje znacznie wydłużony. Pacjent może wystąpić do sądu z roszczeniem o przyznanie odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdy doznane wskutek niewłaściwej opieki pooperacyjnej.

Właściwa opieka po operacji – dlaczego jest tak ważna?

W momencie zakończenia operacji sukcesem, pacjent oraz jego rodzina mogą świętować. Niestety, nie jest to jeszcze koniec pobytu w szpitalu, a pacjenta czeka zazwyczaj żmudny proces rekonwalescencji. W dużej mierze od tego co wydarzy się po przeprowadzeniu zabiegu zależy czy chory powróci do zdrowia. Nie jest to oczywiście jedyny czynnik, nie mniej – jego roli nie należy ignorować.

Właściwe zaopiekowanie się pacjentem po operacji jest bardzo ważne zarówno, gdy zabieg nie przebiegł prawidłowo, jak również gdy w trakcie nie doszło do żadnych komplikacji. W okresie następującym po operacji również może dojść do groźnych dla życia i zdrowia pacjenta powikłań. Bieżącą pieczę nad zdrowiem pacjenta w tym okresie powinni sprawować lekarze oraz pozostali członkowie personelu medycznego. Po przeprowadzeniu operacji ogromną rolę odgrywa regularna ocena stanu zdrowia pacjenta oraz systematyczne wykonywanie wszystkich koniecznych badań.

Zanim pacjent zostanie wypisany do domu, lekarze powinni dokładnie upewnić się, że pomogli mu na tyle, na ile mogli, a pacjent jest w stanie wrócić do pełni sił w warunkach domowych. Osiągnięciu takiego właśnie celu służy pobyt w szpitalu w okresie po operacji.

Zła opieka po operacji – przykład błędu terapeutycznego

Błąd terapeutyczny w pierwszej chwili kojarzy się głównie z wadliwym wykonywaniem czynności leczniczych, takich jak przeprowadzenie operacji lub wybór nieodpowiednich lekarstw. Skojarzenie jest niewątpliwe słuszne, jednak nie wystarczające. Błędem terapeutycznym jest również zaniechanie właściwej opieki pooperacyjnej oraz nieskierowanie pacjenta na konieczną rehabilitację. Błąd terapeutyczny często, choć nie zawsze, powiązany jest również z błędem diagnostycznym.

Obowiązki lekarza nie dezaktualizują się w momencie zakończenia operacji. W zakresie samego pojęcia „leczenie” mieszczą się także czynności związane z opieką pooperacyjną. Lekarze, w szczególności chirurg i anestezjolog, mają obowiązek kontrolować prawidłowy przebieg nie tylko operacji, ale również powinni objąć pacjenta kompleksowym nadzorem pooperacyjnym. Eliminuje to ryzyko powikłań i pomaga pacjentowi szybciej wrócić do pełni sił.

Nie ma wyraźnych wytycznych odnośnie tego ile powinien trwać wzorcowy nadzór pooperacyjny. Wobec tego, przyjmuje się, że nadzór pooperacyjny powinien trwać tak długo jak jest to konieczne i uzasadnione w konkretnych okolicznościach.

Odszkodowanie za złą opiekę po operacji – przykłady z praktyki

Tytułem przykładu odszkodowania uzyskanego za złą opiekę po operacji można wskazać kilka orzeczeń. Jednym z nich jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 29 września 2005 r. (sygn. akt. I ACa 510/05). W sprawie tej sąd uznał, że szpital ponosi pełną odpowiedzialność za poważną i trwałą szkodę w postaci ostrych i trwałych bólów popunkcyjnych. W sprawie ustalono, że bóle te powstały na skutek braku rzetelnego nadzoru nad pooperacyjnego nad pacjentką i zaniechania monitorowania reakcji jej organizmu przez anestezjologa. Uznając odpowiedzialność szpitala, sąd wskazał również na brak konsultacji pomiędzy dwoma lekarzami prowadzącymi leczenie.

Innym przykładem jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2008 r. (sygn. akt.I ACa 354/07). Sąd potwierdził w nim, że obowiązkiem lekarzy jest podjęcie takiego sposobu leczenia, który powinien gwarantować przewidywany efekt w postaci wyleczenia. Dotyczy to zarówno okresu przed jak i po wykonaniu operacji. Jeśli stan zdrowia pacjenta i charakter przebytego zabiegu wymagają rozpoczęcia rehabilitacji, lekarze mają obowiązek wdrożenia programu rehabilitacyjnego. Celem jest przywrócenie choremu jak największej sprawności, biorąc pod uwagę okres sprzed wykonania operacji.

W wyroku z dnia 4 marca 2009 r., Sąd Apelacyjny w Lublinie (sygn. akt. I ACa 12/09) orzekł, że w sytuacji, w której z pozoru bezpieczny zabieg spowodował u pacjenta nietypowe i poważne konsekwencje, szpital powinien objąć go specjalnym nadzorem pooperacyjnym. Sprawa dotyczyła pacjentki, u której zabieg usunięcia kamieni nerkowych spowodował nietypowe obrażenia.

Kto odpowiada za złą opiekę po operacji?

Jak zwykle w przypadku błędów medycznych, zależy to od wielu czynników. Zasadniczo jednak pacjent roszczenie może skierować przeciwko szpitalowi, ubezpieczycielowi szpitala, a w niektórych sytuacjach również przeciwko lekarzowi i jego ubezpieczycielowi. Lekarze za popełnione błędy, w tym błędy terapeutyczne w postaci zaniechania opieki pooperacyjnej, mogą ponieść odpowiedzialność cywilną, zawodową, pracowniczą i karną. Odpowiedzialność lekarza zależy od konkretnych okoliczności sprawy.

Najczęściej pacjenci decydują się dochodzić swoich praw w drodze cywilnej. W przebrnięciu przez proces niezbędna może okazać się pomoc doświadczonych prawników. Prawnicy – specjaliści nie tylko doradzą kogo należy pozwać, ale pomogą też skompletować niezbędny materiał dowodowy i spróbują przekonać sąd o słuszności racji pokrzywdzonego pacjenta.

Warto podkreślić, że wytoczenie powództwa przeciwko kilku podmiotom zwiększa szansę na pomyślne zakończenie sprawy i wypłatę odszkodowania, jak również  zadośćuczynienia. Wysokość odszkodowania za błędy medyczne jest trudna do przewidzenia i zależy od wielu czynników. Sąd przyznaje pacjentowi tzw. odpowiednią kwotę, biorąc pod uwagę szereg szczegółowych okoliczności sprawy. Zasadniczo, im bardziej pacjent cierpi, im więcej błędów popełni lekarz, im więcej zaniechań ze strony szpitala – tym odszkodowanie i zadośćuczynienie będzie wyższe. Sąd może również przyznać pacjentowi rentę, której wysokość może wynosić nawet kilka tysięcy złotych.

Warto pamiętać – zła opieka po operacji również stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia

Pacjent, który zgadza się na wykonanie operacji obdarza służbę zdrowia ogromnym kredytem zaufania. Kredyt ten obejmuje nie tylko samo wykonanie zabiegu, ale również pooperacyjną pomoc prowadzącą do całkowitego wyleczenia. Przypadki, w których zaufanie pacjenta w tej kwestii zostaje nadszarpnięte, są wyjątkowo przykre. Zazwyczaj to jednak operacja pozostaje najtrudniejszym elementem szeroko rozumianej pomocy, której może udzielić lekarz. Jeśli do błędu dochodzi już po wykonaniu operacji, rozżalenie i rozczarowanie pacjenta jest zazwyczaj jeszcze większe niż w przypadku innych błędów. Warto więc walczyć o odszkodowanie i zadośćuczynienie, aby móc chociażby w niewielkiej części zrekompensować sobie i swoim bliskim błąd terapeutyczny w postaci niewłaściwej opieki pooperacyjnej.

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii