fbpx

Opinia biegłego
w sprawach o błąd medyczny

Opinia biegłego w sprawach o błąd medyczny

Opinia biegłego w sprawach o błąd medyczny to temat niezwykle istotny dla wszystkich pacjentów, którzy chcieliby zawalczyć o swoje prawa w sądzie. Korzystna dla pacjenta opinia biegłego znacznie zwiększa szanse na zwycięstwo. Niekorzystna – o ile pacjent nie korzysta z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawa medycznego – może pogrzebać marzenia o wygranej. Co należy wiedzieć na temat roli i znaczenia opinii biegłego w sprawach o błędy medyczne? Wyjaśniamy. 

Opinia biegłego w sprawach o błędy lekarskie – co warto wiedzieć?

Na początek kilka zupełnie podstawowych informacji. Dowód z opinii biegłego to jeden ze środków dowodowych, które uregulowane są w polskim kodeksie postępowania cywilnego. Rolą biegłych jest dostarczenie sądowi informacji w kwestiach, w których ani sądy ani strony postępowania nie posiadają wystarczającej, specjalistycznej wiedzy. Funkcje biegłych pełnią eksperci, nierzadko ze stosownymi tytułami naukowymi i latami praktyki w zawodzie. W postępowaniach o błąd medyczny w większości przypadków opinia biegłego będzie niezbędna, choć o tym ostatecznie zawsze decydują okoliczności konkretnej sprawy. 

Dzięki dopuszczeniu dowodu z opinii biegłych sąd może na wczesnym etapie wyeliminować błędy w rozumieniu różnego rodzaju zagadnień medycznych. Biegli są często powoływani również w sprawach toczących się przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Wniosek o powołanie biegłego w sprawie o błąd medyczny

Strona, która chciałaby skorzystać z opinii biegłego, składa w tym celu stosowny wniosek – o powołanie biegłego w celu wydania przez niego opinii w sprawie. We wniosku strona wskazuje okoliczności, co do których biegły powinien zająć stanowisko. W praktyce wygląda to tak, że strona zadaje biegłemu pytania. Nie powinny to jednak być pytania natury bardzo ogólnej w stylu „czy doszło do błędu lekarskiego czy też nie”. Pytania muszą być znacznie bardziej precyzyjne. Dla przykładu, w sprawie o błąd okołoporodowy na tle niedotlenienia, skutkującego niepełnosprawnością dziecka, mogłyby być to pytania takie jak:

  • Czy zdaniem biegłego procedury medyczne zastosowane podczas porodu były prawidłowe lub czy zaistniały wskazania do zastosowania innych procedur?
  • Czy ewentualne zaniedbania przyczyniły się do rozstroju zdrowia dziecka?
  • Czy zaniedbań można by było uniknąć i w jaki sposób?
  • Czy cesarskie cięcie zostało przeprowadzone we właściwym momencie, a jeśli nie, to czy zachodziły postawy do wykonania tego zabiegu wcześniej?
  • Jak wyglądają prognozy na przyszłość dziecka?

Odpowiedzi biegłego mogą zadecydować o zwycięstwie w sprawie, dlatego warto w tej kwestii skorzystać z pomocy kancelarii prawa medycznego. Niedoświadczony pacjent prawdopodobnie nie będzie w stanie samodzielnie skonstruować pytań, które realnie zwiększyłyby jego szansę na sukces. Jest to ważne również dlatego, że za opinię biegłego należy zapłacić. Nie warto więc narażać się na niepowodzenie, a dodatkowo ponosić strat finansowych. 

Koszty powołania biegłego w sprawie o błąd medyczny

Pozostając w temacie kosztów – wynagrodzenie biegłego reguluje stosowne rozporządzenie ministra sprawiedliwości. O tym, ile będzie wynosiło decyduje przede wszystkim wkład pracy biegłego, ale również inne czynniki, np. jego tytuł naukowy. Może więc być tak, że w sprawach o pozornie podobnych stanach faktycznych za jedną opinię będzie trzeba zapłacić więcej, za drugą – mniej. O ostatecznej wysokości wynagrodzenia biegłego decyduje postanowienie sądu lub referendarza sądowego, poprzedzone analizą rachunku wystawionego przez biegłego. 

Przechodząc do konkretnych kwot, wynagrodzenie biegłego w sprawach o błąd medyczny może wynosić nawet 2 – 3 tysiące złotych i więcej. Te kwoty często przerażają pacjentów. Należy jednak pamiętać, że opinia biegłego jest dowodem o kluczowym wręcz znaczeniu. Jeśli wybierzemy rzetelnego biegłego, który przygotuje profesjonalną i w pełni merytoryczną opinię, możemy znacznie zwiększyć nasze szanse powodzenia. Tę kwestię również najbezpieczniej jest powierzyć prawnikowi od błędów medycznych. Ma on już doświadczenie w pracy z biegłymi i wie co robić. 

Na marginesie, warto również wiedzieć, że jeśli biegły sporządzi opinię w sposób nierzetelny lub złoży ją ze znacznym nieusprawiedliwionym opóźnieniem, jego wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone. Biegły może również ponieść odpowiedzialność deliktową wobec osób trzecich, jeśli wydana przez niego (nierzetelna) opinia spowoduje szkodę.

Nierzetelna lub niekorzystna dla pacjenta opinia biegłego w sprawie o błąd medyczny – co robić?

Jeśli biegły wyda opinię nieprofesjonalną, która w gruncie rzeczy nie powie sądowi zbyt wiele, sąd może podważyć jej wartość i skorzystać z innej opinii. W przypadku opinii nierzetelnych, które równocześnie często są niekorzystne dla pacjentów, bardzo ważną rolę odgrywa jednak prawnik od błędów medycznych. Jeśli pełnomocnik pacjenta – adwokat lub radca prawny – nie zakwestionuje wydanej opinii, sąd nie będzie sam „prowadził dochodzenia”. Jest to rolą stron i ich reprezentantów. Pokrzywdzony nie powinien więc automatycznie zakładać, że sąd odrzuci opinię, która w jego opinii jest ewidentnie nierzetelna. Nie zrobi tego i niestety w praktyce często zdarza się, że sądy akceptują opinie, zakończone rutynowymi zwrotami o braku związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy stanem zdrowia pokrzywdzonego, a prawidłowym leczeniem.

Kompetentny pełnomocnik pacjenta może jednak podjąć odpowiednie działania – zakwestionować nierzetelną opinię i doprowadzić do powołania nowych biegłych. Jeśli pacjent reprezentowany jest przez kancelarię prawa medycznego, pierwsza, niekorzystna opinia w sprawie niekoniecznie musi oznaczać dla niego przegraną.

Opinie biegłego w sprawach o błąd lekarski – przykłady z orzecznictwa

Wątek opinii biegłych pojawia się w większości wyroków na tle błędów medycznych. Poniżej przedstawiamy jednak kilka przykładów spraw, w których pacjenci udowodnili swoje racje m.in. przy pomocy rzetelnych opinii biegłych. 

W wyroku z 30 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał pacjentce 300 000 zł zadośćuczynienia, ponad 20 000 zł odszkodowania oraz comiesięczną rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 500 zł. Była to sprawa na tle zapalenia otrzewnej. Błąd polegał na opóźnieniu w postawieniu prawidłowej diagnozy, a tym samym – wdrożeniu właściwego leczenia. Ostatecznie opóźnienie to wyniosło kilka dni i doprowadziło do rozwoju posocznicy. Powołani w sprawie biegli uznali, że wdrożenie właściwych metod leczenia na czas sprawiłoby, że rozwoju posocznicy można by było uniknąć. Podanie pacjentce stosownych antybiotyków wpłynęłoby też na zmniejszenie powikłań powodowanych ostrym wstrząsem septycznym. Tymczasem lekarze w tej sprawie nie podjęli żadnych czynności, które zdaniem biegłych byłyby pożądane. 

W innej sprawie, z dnia 27 stycznia 2017 r., w której orzekał Sąd Okręgowy w Słupsku (sygn. akt I C 227/13), pacjent m.in. dzięki profesjonalnej opinii biegłych otrzymał ponad 260 000 zł zadośćuczynienia, jak również prawie 4 000 zł miesięcznej renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Błąd medyczny w tej sprawie polegał na nierozpoznaniu u pacjenta na Izbie Przyjęć wczesnych objawów udaru niedokrwiennego mózgu, pomimo, że mężczyznę badał m.in. specjalista neurolog. Biegli uznali, że postępowanie lekarzy wobec pacjenta nie było zgodne ze standardami aktualnej wiedzy medycznej. Lekarze na Izbie Przyjęć popełnili liczne błędy. Tym samym szpital musiał odpowiedzieć za swoje zaniedbania i wywołane nimi skutki, mające znaczny wpływ na całe dalsze życie pacjenta i jego rodziny. 

Opnie biegłych są również kluczowe w sprawach o błędy okołoporodowe. W sprawie rozpatrywanej w dniu 31 maja 2017 r. (sygn. akt I ACa 441/16) Sąd Apelacyjny w Warszawie po zapoznaniu się z opinią biegłych uznał, że doszło m.in. do błędu diagnostycznego. Na skutek błędu dziecko pacjentki zmarło. Do zaniedbań należał m.in. brak poszerzonej diagnostyki, mimo niepokojących wyników badania KTG. Rodzice dziecka otrzymali łącznie kwotę 400 000 zł zadośćuczynienia.

Sprawa o błąd medyczny – opinia biegłego to dowód, którego znaczenia nie można lekceważyć

Zaniedbania lekarzy mogą być bardzo trudne do udowodnienia bez profesjonalnej opinii biegłego. Każdy pacjent, który chciałby zawalczyć o swoje prawa przed sądem powinien mieć tego świadomość. Niezbędny jest również prawnik, którzy wesprze pacjenta w całej tej drodze i wszystkich trudnościach związanych z pozyskaniem i interpretacją opinii biegłego. Nie warto ryzykować – stawka jest zbyt duża.

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii