fbpx

Uszkodzenie
ciała pacjenta

Uszkodzenie ciała pacjenta

Uszkodzenie ciała pacjenta to obok rozstroju zdrowia jedna ze szkód, która może zostać wyrządzona wskutek popełnienia błędu medycznego. Do uszkodzenia ciała może dojść również w rezultacie zaniedbań o charakterze organizacyjnym. Niezależnie jednak od powodów, dla których doszło do szkody, z negatywnymi konsekwencjami takiego stanu rzeczy zmierzyć się musi sam pacjent. Często skutki te trwają do końca życia i utrudniają lub uniemożliwiają dotychczasowe funkcjonowanie. Szkody na osobie pacjenta, w tym właśnie uszkodzenie ciała, są podstawą do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Uszkodzenie ciała pacjenta – co to właściwie jest?

Uszkodzenie ciała pacjenta zaliczane jest do tzw. zdarzeń medycznych. Spowodowane jest leczeniem niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną. W doktrynie prawniczej oraz wyrokach sądu pojęcie „uszkodzenia ciała” spotykane jest wielokrotnie. W dość dojrzałym, ale wciąż aktualnym wyroku Sądu Najwyższego z 1975 r. uszkodzenie ciała zostało zdefiniowane jako „oddziałanie na ciało ludzkie, które pozostawia na nim wyraźny ślad będący wynikiem naruszenia tkanek organizmu, bez względu na to czy chodzi o uszkodzenie jedynie powierzchowne czy też uszkodzenie poważne np. powiązane ze złamaniem kości, uszkodzeniem mięśni itp.” Uszkodzenie ciała może przejawiać się w postaci cierpień fizycznych, jak również psychicznych. W tym samym wyroku znajduje się również nadal aktualna definicja rozstroju zdrowia, który jest zazwyczaj konsekwencją uszkodzenia ciała.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego czas trwania skutków uszkodzenia ciała nie ma wpływu na określenie czy uszkodzenie wystąpiło czy też nie. W sytuacji, w której dochodzi do pozostawienia fizycznego śladu w tkankach pacjenta, mówimy o uszkodzeniu ciała.

Odszkodowanie za uszkodzenie ciała pacjenta – przesłanki

Sam fakt uszkodzenia ciała pacjenta nie wystarczy żeby, aby uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Muszą również zostać spełnione pozostałe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, czyli związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a zdarzeniem oraz fakt zaistnienia zdarzenia podczas udzielania świadczeń medycznych. Działanie lub zaniechanie działań osoby odpowiedzialnej za błąd medyczny musi być również uznane za niezgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami medycyny.

Aby móc pociągnąć szpital, lekarza lub inną placówkę medyczną do odpowiedzialności, błąd medyczny prowadzący do uszkodzenia ciała pacjenta musi być zawiniony. Lekarz odpowiada wyłącznie za zawiniony błąd, co zostało wielokrotnie podkreślone w piśmiennictwie i judykaturze. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 1970 r. przyjął, że nie istnieją podstawy do uznania odpowiedzialności lekarza, gdy błędne stwierdzenie choroby u osoby zdrowej było usprawiedliwione występującymi objawami. Sąd Najwyższy podkreślił też, że lekarz nie odpowiada, jeśli zastosuje w przypadku takiego pacjenta leczenie, które byłoby odpowiednie w przypadku rzeczywistej choroby. Nie może ono jednak przynieść żadnych ujemnych konsekwencji, poza przemijającymi dolegliwościami. Jeśli więc lekarz zachowa się zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej i nie popełni błędu, a mimo to do uszkodzenia ciała dojdzie, niezasadne byłoby pociąganie go do odpowiedzialności.

Wysokość odszkodowania za uszkodzenie ciała pacjenta

Jeśli pacjent zdecyduje się na dochodzenie odszkodowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, maksymalnie może żądać  100 000 zł odszkodowania i zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała. Jeśli w wyniku szkody pacjent umrze, maksymalna wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia, o które może ubiegać się rodzina pacjenta to 300 000 zł. Jeśli pacjent chciałby uzyskać kwoty wyższe, co niejednokrotnie jest w pełni uzasadnione, powinien złożyć pozew do sądu i rozpocząć sądowe dochodzenie roszczenia. Czasem warto najpierw przeprowadzić postępowanie przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Doradzimy Ci czy w Twojej sprawie jest to uzasadnione, bo nie zawsze warto. Każda sprawa jest inna.

W przeciwieństwie do postępowania przed Komisją, wysokość odszkodowania za uszkodzenie ciała, które można uzyskać w rezultacie postępowania cywilnego ciężko jednoznacznie przewidzieć. Sąd, przyznając odszkodowanie bierze pod uwagę wiele czynników i ustala odszkodowanie w wysokości tzw. odpowiedniej sumy. Rozpatruje m.in. rozmiar doznanej szkody, czas jej trwania oraz bolesność zabiegów. Zwraca również uwagę na sposób oddziaływania szkody na dalsze życie poszkodowanego pacjenta oraz bada czy krzywda ma charakter nieodwracalny. W przypadku ustalania wysokości należnego zadośćuczynienia, sąd stara się przyznać kwotę, która „rekompensuje cierpienia pacjenta oraz stwarza szansę adaptacji w rzeczywistości zmienionej wskutek doznanych uszkodzeń ciała” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt. I ACa 1044/16).

Jeśli w związku z błędem lekarskim w postaci uszkodzenia ciała powstanie trwały uszczerbek na zdrowiu, pacjent może również domagać się przyznania comiesięcznej renty w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się po upływie trzech lat liczonych od tzw. daty wiedzy, czyli od dnia, w którym pacjent dowiedział się o zaistnieniu szkody.

Niestety, ale postępowania w sprawach o błąd medyczny potrafią trwać bardzo długo. Pacjent musi liczyć się z tym, że postępowanie w sądzie pierwszej instancji potrwa co najmniej 2-3 lata, a nawet więcej. W walce o odszkodowanie lub rentę warto więc skorzystać z pomocy profesjonalistów. Wyspecjalizowana kancelaria prawna pomoże poszkodowanemu pacjentowi uzyskać należne mu świadczenie i bezpiecznie przeprowadzi go przez całość skomplikowanej drogi sądowej.

Uszkodzenie ciała pacjenta – przykłady

W orzecznictwie sądów powszechnych, jak również Sądu Najwyższego, możemy odnaleźć wiele przykładów uszkodzenia ciała pacjenta. Wielu z nich można było uniknąć. Do wielu z nich doszło wskutek kuriozalnych pomyłek. Wyjątkowo drastycznym przykładem jest sprawa starszej pacjentki, której lekarz usunął lewą, zdrową pierś, zamiast chorej – prawej. Po tym jak lekarz zauważył swoją pomyłkę, lewą pierś przyszyto powódce z powrotem i usunięto prawą. O tragicznej pomyłce powódki nie poinformowano. W dokumentacji medycznej również zabrakło informacji o komplikacjach przy zabiegu, a przebieg określono jako „pooperacyjny bez powikłań”. Tragiczną w skutkach pomyłkę lekarza dostrzegła dopiero córka powódki podczas zmiany opatrunków. Chirurg, który przeprowadzał fatalny zabieg co prawda przeprosił powódkę, jednak podkreślał, że powódka przed zabiegiem sama wskazała mu, którą pierś ma usunąć. Powódka chorowała na chorobę Alzheimera.

Uszkodzona wskutek nieudanego zabiegu pierś wymagała dwukrotnej zmiany opatrunku dziennie. Na lewej piersi powstał ropień, później pojawiła się dziura w piersi, a od bandaży nieustająco tworzyły się odparzenia. Na skutek operacji pogorszyło się też zdrowie psychiczne powódki. Straciła wiarę w sens leczenia onkologicznego i miewała myśli samobójcze. Zarówno w tej, jak i w wielu innych sprawach w przedmiocie uszkodzenia ciała, uszkodzenie ciała doprowadziło w konsekwencji do rozstroju zdrowia. Tak dramatyczne w skutkach przykłady można mnożyć.

Uszkodzenie ciała pacjenta drastycznie zmniejsza zaufanie do lekarzy

W przywołanej powyżej sprawie dużą rolę odgrywa aspekt psychologiczny. Nawet, jeśli uszkodzenie ciała spowoduje konsekwencje, z którym pacjent może dalej żyć, z pewnością obniży to jego zaufanie do pracowników służy zdrowia. Ofiary fatalnych błędów medycznych często zmagają się nie tylko z fizycznymi uszkodzeniami ciała, ale również cierpią psychicznie, myśląc co by było gdyby do felernego uszkodzenia nie doszło… Kwoty pieniężne, które może uzyskać pacjent w ramach rekompensaty, nie spowodują, że cierpienie magicznie zniknie. Mogą jednak pomóc w walce ze skutkami błędu medycznego i umożliwić dalsze leczenie. Warto więc dochodzić swoich praw w sądzie i walczyć o sprawiedliwe i satysfakcjonujące odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Jeśli przypuszczasz, że podczas Twojego leczenia mogło dojść do błędu i chcesz się upewnić czy masz rację wystarczy do nas zadzwonić lub napisać: +48604432333, +48530291291 lub mailowo kancelaria@lazer-hudziak.pl

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii