fbpx

Błąd organizacyjny szpitala
jako błąd medyczny

Błąd medyczny organizacyjny

Błąd organizacyjny – jako błąd medyczny

W praktyce najczęściej za błąd medyczny organizacyjny odpowiada szpital. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Pacjent pokrzywdzony skutkami błędu organizacyjnego szpitala ma możliwość dochodzenia roszczenia również od innych jednostek świadczących usługi medyczne, Skarbu Państwa oraz lekarza. W przypadku szpitala mówimy o tzw. winie organizacyjnej szpitala. Występuje ona w sytuacjach, gdy odpowiedzialności nie da się przypisać jednej, konkretnej osobie.

Błąd medyczny organizacyjny, a odszkodowanie

Pacjent może dochodzić roszczenia w drodze postępowania karnego lub cywilnego. W przeważającej mierze pacjenci wybierają postępowanie cywilne. W takich sytuacjach inicjatywa dowodowa, tj. ciężar dowodu spoczywa na pacjencie. Ma on obowiązek wykazania prawdziwości swoich twierdzeń przed sądem. Pacjent może żądać odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, a także np. poniesienia kosztów przygotowania do innego zawodu, jeśli wskutek błędu nie jest możliwe wykonywanie dotychczasowego. Podstawę odpowiedzialności za błąd organizacyjny stanowią przepisy o czynach niedozwolonych, tj. art. 415–417 kodeksu cywilnego.

Odpowiedzialność za błąd organizacyjny szpitala – przykłady

Jeśli chodzi o błąd szpitala możemy znaleźć stosunkowo dużo wyroków w tym temacie. Stany faktyczne spraw przywołanych poniżej były zupełnie inne. Wynika to m.in. z faktu, że katalog możliwych błędów organizacyjnych szpitala lub innego podmiotu leczniczego nie jest zamknięty. Podstawy odpowiedzialności szpitala za błąd organizacyjny zostały wskazane w wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 12 października 2006 r., sygn. akt I ACa 377/06. Sąd stwierdził, że szpital jest odpowiedzialny za błędy organizacyjne i zaniedbania personelu medycznego. Podkreślił również, że szpital odpowiada także za naruszenie standardów postępowania i procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, których skutkiem są poważne szkody doznane przez pacjenta.

W przedmiocie skutków błędów szpitala orzekał również Sąd Okręgowy we Wrocławiu. W wyroku z 20 września 1999 r., sygn. akt I C 708/96, orzekł, że pozostawienie po operacji igieł automatycznych w sercu pacjentki można zakwalifikowywać jako winę organizacyjną szpitala. Szpital jest więc odpowiedzialny za powstałą szkodę i powinien ponieść konsekwencje swojego błędu.

W innej sprawie, wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2002 r., sygn. akt I ACa 214/02, Sąd Apelacyjny w Krakowie uznał, że brak odpowiedniej liczby doświadczonych lekarzy i specjalistów w szpitalu, naraża pacjenta na ryzyko pogorszenia jego stanu zdrowia, a nawet śmierć. Szpital jest odpowiedzialny za winę organizacyjną w przypadku braku anestezjologa przy porodzie, ponieważ lekarze powinni liczyć się z możliwością podjęcia interwencji chirurgicznej. W przedmiotowej sprawie zbyt późne podjęcie takiej interwencji skutkowało śmiercią pacjenta.

Kolejnym przykładem orzeczenia, w którym sąd uznał odpowiedzialność szpitala za błąd w organizacji, jest wciąż aktualny wyrok Sądu Najwyższego z z dnia 20 sierpnia 1968 r. Wyrok rozstrzyga sprawę dziecka, u którego lekarze nie rozpoznali na czas choroby. Stanowiło to zawiniony błąd sztuki lekarskiej. Ponadto, w placówce medycznej, w której doszło do błędu, nie było możliwości wykonania zdjęcia rentgenowskiego. W opinii Sądu Najwyższego stanowiło to zaniedbanie o charakterze organizacyjnym.

Błąd organizacyjny- nie zawsze błędem lekarza

Warto pamiętać, że nie każdy tragiczny w skutkach błąd jest wynikiem działań lub zaniechań lekarza. Często zdarza się, że błąd nie wynika wcale z niewłaściwie postawionej diagnozy lub wadliwie przeprowadzonego leczenia, ale jest skutkiem nieprawidłowej organizacji pracy w danej placówce medycznej – błąd szpitala. Nie zmienia to jednak faktu, że poszkodowany pacjent może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznane krzywdy z tytułu błędu w organizacji pracy szpitala lub innej placówki medycznej.

Czy na skutek błędu organizacyjnego szpitala doznałeś uszczerbku na zdrowiu? Sprawdź jakie masz możliwości uzyskania odszkodowania od szpitala. Zadzwoń teraz 536 007 01

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii