fbpx

Pozew do sądu,
czy wniosek do komisji
ds. zdarzeń medycznych

Pozew do sądu, czy wniosek do komisji ds. zdarzeń medycznych? -pyta poszkodowany pacjent

Co jest celem postępowania w sprawie o błąd medyczny?

Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

 • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
 • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

SĄD:

Celem jest rozstrzygnięcie danej sprawy wyrokiem. W sądzie możemy żądać dodatkowo miesięcznej renty na zwiększone potrzeby oraz ustalenia odpowiedzialności podmiotu leczniczego za błąd medyczny na przyszłość.

2. Co poszkodowany pacjent składa do sądu w sprawie o błąd medyczny, a co składa do komisji?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

wniosek

SĄD:

pozew

3. Przeciwko komu poszkodowany pacjent kieruje swoje roszczenia w sprawie o błąd medyczny?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Wniosek może być skierowany przeciwko szpitalowi.

SĄD:

W zależności od danego przypadku pozywamy: szpital, personel medyczny, ubezpieczyciela – wszystkich łącznie, dwóch z ww.  lub jednego z ww.

4. Gdzie poszkodowany pacjent składa wniosek/pozew w sprawie błędu medycznego?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do Wojewódzkiej Komisji właściwej ze względu na siedzibę szpitala:

 • w przypadku wystąpienia zdarzenia medycznego po 1 stycznia 2012 r.
 • w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

UWAGA: Nie są rozpatrywane wnioski dotyczące zdarzeń medycznych mających miejsce przed 1 stycznia 2012 r. Wnioski takie są zwracane.

SĄD:

Właściwy wg. przepisów Sąd.

5. Kto może złożyć wniosek/pozew w sprawie o błąd medyczny, czy tylko poszkodowany pacjent?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego mogą wystąpić:

 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy z – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
 • spadkobiercy pacjenta – w przypadku śmierci pacjenta.

SĄD:

Każdy kto ma zdolność sądową i procesową może wnieść pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny.

6. Ile zapłaci poszkodowany pacjent za złożenie wniosku/pozwu w sprawie o błąd medyczny?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Opłata za złożenie wniosku wynosi 200zł.

SĄD:

Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, czyli tego czego żądamy w sprawie o błąd medyczny. Można się od niej zwolnić.

7. Ile egzemplarzy wniosków/pozwów  trzeba złożyć w sprawie o błąd medyczny?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Wniosek wraz z ponumerowanymi załącznikami należy złożyć w odpowiedniej liczbie egzemplarzach (powinny być ponumerowane strony wniosku i załączników). Do wniosku należy załączyć spis składanych załączników.

SĄD:

Pozew składamy wraz z załącznikami w wersji oryginalnej dla sądu i odpisy dla każdej ze stron.

8.Jakiej kwoty można żądać w przypadku dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Maksymalne kwoty jakich możesz dochodzić w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych to: 100.000,00 zł w przypadku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zakażenia pacjenta, a 300.000,00 zł w przypadku śmierci pacjenta (kwota wskazywana przez spadkobierców – wnioskodawców)

SĄD:

Brak limitów kwotowych.

9. Jakie czynności podejmuje Komisja/Sąd po wpływie wniosku/pozwu w sprawie błędu medycznego?

 Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Kompletność wniosku jest przedmiotem wstępnej oceny wojewódzkiej komisji przed wszczęciem postępowania. Wnioski niekompletne (np. brak istotnych danych dotyczących wnioskodawcy, brak opłaty w wysokości 200 zł) podlegają zwrotowi bez rozpatrzenia przez Komisję. Jeżeli wniosek spełnia minimalne kryteria formalne, komisja kieruje wniosek do szpitala i do ubezpieczyciela z żądaniem ustosunkowania się do wniosku w terminie 30 dni od jego otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza akceptację tych podmiotów żądań wnioskodawcy, co może spowodować zakończenie postępowania na tym etapie.

SĄD:

Sąd bada spełnienie wymogów formalnych i dokonuje innych czynności przewidzianych przez przepisy a następnie zawiadamia strony o terminie pierwszej rozprawy.

10. Jaki skład osobowy rozpoznaje sprawę dotyczącą błędu medycznego?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

czteroosobowy skład orzekający spośród członków komisji. Ustawa nakazuje, aby były to zawsze dwie osoby z wykształceniem medycznym oraz dwóch prawników. Jedna z czterech osób pełni funkcję przewodniczącego składu – w jej gestii będzie leżeć kierowanie postępowaniem i posiedzeniami komisji w czasie jej rozpatrywania.

SĄD:

W sprawach cywilnych w I instancji regułą jest ze sprawę rozpoznaje 1 sędzia

11. Jaki jest termin na rozpoznanie sprawy o błąd medyczny?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Zgodnie z ustawą, komisja ma cztery miesiące na rozpatrzenie sprawy od dnia otrzymania odpowiedzi na wniosek ze strony szpitala i ubezpieczyciela. Oznacza to, że w tym czasie powinny odbyć się wszystkie posiedzenia składu orzekającego, powinno zostać przeprowadzone i zakończone postępowanie dowodowe oraz wydane orzeczenie – jest to jednak termin instrukcyjny, wobec czego nie zawsze jest dotrzymywany

SĄD:

Brak terminów

12. Czy postępowania w sprawie dotyczącej błędu medycznego jest jawne?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

W posiedzeniach wojewódzkiej komisji, z wyjątkiem części posiedzenia, w trakcie której odbywa się narada i głosowanie nad orzeczeniem, może uczestniczyć podmiot składający wniosek oraz przedstawiciel: 1) kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego; 2) ubezpieczyciela, z którym podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

SĄD:

Co do zasady postępowanie jest jawne, chociaż są wyjątki

13. Jak wygląda postępowanie w sprawie dotyczącej błędu medycznego?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Postępowanie polega w głównej mierze na przeprowadzeniu i analizie dowodów przez komisję:

Analiza materiału dowodowego w postaci dokumentacji medycznej.

Przesłuchanie świadków, którymi na ogół są pracownicy szpitala wykonujący zawód medyczny, którzy mogą zeznawać na okoliczność m.in. przebiegu leczenia pacjenta. Świadkami mogą być też inne osoby wskazane we wniosku, które mogą być w posiadaniu informacji istotnych dla przedmiotu sprawy.

Zasięganie dowodu z opinii tzw. “biegłego.”

SĄD:

W Postępowaniu przed sądem podobnie jak w postępowaniu przed komisją ma miejsce analiza dowodów, przesłuchiwanie świadków i możliwość skorzystania z opinii biegłych.

14. Jakie orzeczenia zapadają w sprawach o błąd medyczny?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych zamyka sprawę poprzez wydanie jednego z dwóch rodzajów orzeczeń – o zdarzeniu medycznym lub o jego braku.

SĄD:

Sąd wydaje wyrok.

15. W jaki sposób następuje głosowanie w sprawach dotyczących błędu medycznego?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Orzeczenie wojewódzkiej komisji zapada większością co najmniej 3/4 głosów w obecności wszystkich członków składu orzekającego.

SĄD:

Wyrok zapada większością głosów wg. przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

16. Czy przysługuje środek odwoławczy od orzeczeń w sprawach dotyczących błędu medycznego?

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych:

Od orzeczeń wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.

Bardzo ważnym jest aby pamiętać, że orzeczenie o braku zdarzenia medycznego co prawda kończy postępowanie przed komisją, ale nie zamyka pacjentowi możliwości dochodzenia swoich racji przed sądem cywilnym.

SĄD:

Można się odwołać do Sądu wyższej instancji.

Na koniec dodamy, że należy bezwzględnie pamiętać, iż wniosek do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny.

Przynajmniej nie w każdym przypadku:

Do przerwania biegu przedawnienia dochodzi wyłącznie, gdy komisja orzeknie zdarzenie medyczne.

Krótko mówiąc, jeśli komisja uzna, że doszło do błędu medycznego- bieg przedawnienia zostaje przerwany z dniem złożenia wniosku do komisji.

Jednak jeśli komisja uzna, że błędu medycznego nie było, to nasz wniosek nie przerywa biegu terminu przedawnienia!

Dlatego trzeba bardzo uważać na terminy składając wniosek do komisji!!!

Natomiast złożenie pozwu w sądzie przerywa bieg terminu przedawnienia w każdym przypadku.

Reasumując, wybór co jest korzystniejsze dla Klienta, czy komisja, czy sąd należy do prawników zajmujących się błędami medycznymi 🙂 Kontynuacja tematu w kolejnym poście!

Zapraszamy do lektury.

4 komentarze do wpisu „Pozew do sądu, czy wniosek do komisji ds. zdarzeń medycznych? -pyta poszkodowany pacjent”

 1. Witam mam pytanie w temacie jest informacja odnośnie szpitala a czy można z wnioskiem wystąpić o błędzie lekarza w przychodni pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Jeżeli podejrzewa Pani błąd medyczny w przychodni to niestety Komisja ds. Zdarzeń Medycznych nie rozpatrzy wniosku, w takiej sytuacji pozostaje tylko sąd. W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 536 007 001
   Serdecznie pozdrawiamy

   Odpowiedz
 2. Dziękuję bardzo za ten post, w którym znalazłam wiele ważnych dla mnie informacji. Mam jeszcze pytanie uzupełniające odnośnie biegu przedawnienia. Komisja ds. zdarzeń medycznych orzekła w mojej sprawie, że zdarzenie miało miejsce. Rozumiem, że bieg przedawnienia został przerwany. Aktualnie czekam na odpowiedź szpitala. Za miesiąc mijają 3 lata od zdarzenia. Co jeśli szpital odwoła się od dezycji, a kolejny skład komisji uzna, że zdarzenie nie miało miejsca (a w tym czasie minie kalendarzowy okres 3 lat o zdarzenia)? Czy decyzja pierwszej komisji nadal będzie miała moc przerwania biegu przedawnienia?
  Z gory dziękuję za komentarz.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii