fbpx

Rozstrój zdrowia

Ile wynosi odszkodowanie za błąd medyczny?

Rozstrój zdrowia

Rozstrój zdrowia pacjenta to jeden z dwóch klasycznych przykładów skutków błędu lekarskiego lub zaniedbań personelu medycznego. Zarówno uszkodzenie ciała, które często poprzedza rozstrój zdrowia, jak i sam rozstrój zdrowia stanowią podstawę do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Pieniądze uzyskane jako rekompensata rozstroju zdrowia nie spowodują, że pacjent przestanie cierpieć ani nie przywrócą jego nadszarpniętego zaufania do służby zdrowia. Mogą jednak pomóc w organizacji dalszego leczenia i wpłynąć na poprawę komfortu życia poszkodowanego pacjenta i jego rodziny.

→ Czy na skutek błędu medycznego lub zaniedbań w leczeniu doszło do rozstroju Twojego zdrowia? Skontaktuj się z kancelarią Lazer & Hudziak, aby ustalić jakie masz możliwości uzyskania odszkodowania. Zadzwoń teraz 536 007 001.

Ile wynosi odszkodowanie za błąd medyczny?

Wysokość odszkodowania za rozstrój zdrowia w wyniku błędu medycznego może się znacznie różnić w zależności od wielu czynników. Poniżej przedstawiam pewne czynniki, które mogą wpływać na wysokość odszkodowania, jednak należy pamiętać, że każda sytuacja jest unikalna, a ostateczna kwota odszkodowania zostaje ustalona na podstawie indywidualnych okoliczności danej sprawy:

  1. Skala szkody: Wysokość odszkodowania często zależy od stopnia rozstroju zdrowia i ciężkości doznanych obrażeń. Im poważniejsze są konsekwencje błędu medycznego, tym większe odszkodowanie może być przyznane.
  2. Koszty medyczne: Odszkodowanie może obejmować koszty związane z leczeniem, hospitalizacją, rehabilitacją, lekami, terapią, sprzętem medycznym i wszelkimi innymi związane z opieką zdrowotną kosztami, które wynikają z błędu medycznego.
  3. Utrata zarobków: Jeśli błąd medyczny prowadzi do tymczasowej lub trwałej niezdolności do pracy, odszkodowanie może uwzględniać utracone zarobki i przyszłe dochody.
  4. Ból i cierpienie: Odszkodowanie może być przyznane również za ból, cierpienie, utraconą jakość życia, stres emocjonalny i trudności psychiczne wynikające z błędu medycznego.
  5. Czynniki indywidualne: Wysokość odszkodowania może być również kształtowana przez wiek poszkodowanego, ich sytuację życiową, trwałość skutków błędu medycznego oraz ewentualne dodatkowe czynniki wpływające na okoliczności sprawy.

Ostateczną wysokość odszkodowania ustala się w procesie negocjacji między prawnikiem reprezentującym poszkodowanego, a ubezpieczycielem lub w wyniku orzeczenia sądowego. Warto skonsultować się z naszym prawnikiem specjalizującym się w sprawach medycznych, który będzie w stanie ocenić Twoją sytuację i udzielić bardziej precyzyjnych informacji na temat odszkodowania, uwzględniając indywidualne okoliczności Twojej sprawy.

Rozstrój zdrowia – kiedy do niego dochodzi?

Pacjenci często zastanawiają się czy w ich przypadku można mówić w ogóle mówić o rozstroju zdrowia uzasadniającym roszczenie. Przedstawiciele doktryny i orzecznictwa również pozostawiają w tym względzie pewne wątpliwości.

W poszukiwaniach definicji rozstroju zdrowia bardzo istotny pozostaje nadal aktualny wyrok Sądu Najwyższego z 1975 r. W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy zdefiniował zarówno uszkodzenie ciała jak i rozstrój zdrowia. Definicja uszkodzenia ciała płynąca z orzecznictwa sądów zdaje się nie stwarzać większych problemów interpretacyjnych. W skrócie, zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego jeśli doszło do pozostawienia fizycznego śladu w tkankach pacjentów, mówimy o uszkodzeniu ciała. Definicja rozstroju zdrowia, zawarta w tym samym wyroku, nie jest już niestety tak precyzyjna. Sąd Najwyższy stwierdził, że „ rozstrojem zdrowia (…) będzie takie oddziałanie na organizm ludzki, które pociąga za sobą zakłócenie jego funkcji.” W innym wyroku, z dnia 20 marca 2002 r. (sygn. akt V CKN 909/00) Sąd Najwyższy wskazał również, że „przemijający charakter zakłóceń w funkcjonowaniu organizmu nie wyłącza możliwości uznania, że zakłócenia te wywołały rozstrój zdrowia”. Oznacza to, że przyczyny wywołujące rozstrój zdrowia nie muszą mieć charakteru ciągłego.

W przypadku rozstroju zdrowia chodzi o zakłócenie działania poszczególnych układów w organizmie człowieka. Może zatem dojść do zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu, np. układu immunologicznego, oddechowego czy też pokarmowego. Ponadto, za rozstrój zdrowia uważane jest też wystąpienie u pacjenta choroby psychicznej oraz nerwicy niezależnie od ich postaci.

Ciężko jest jednoznacznie wskazać sytuacje, w których dochodzi do rozstroju zdrowia. Praktyka pokazuje, że może być ich bardzo dużo. Rozstrój zdrowia może spowodować m.in. zakażenie bakterią, która zakłóca prawidłowego funkcjonowanie układu nerwowego, krwionośnego bądź innego.

Kiedy można domagać się odszkodowania za rozstrój zdrowia pacjenta?

Samo stwierdzenie, że do rozstroju zdrowia doszło to jeszcze za mało. Oprócz tego, każdorazowo muszą zostać spełnione pozostałe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. Podsumowując, aby pacjentowi przysługiwało odszkodowanie lub zadośćuczynienie, muszą zaistnieć:

  • Szkoda (w tym przypadku w postaci rozstroju zdrowia).
  • Adekwatny związek przyczynowy pomiędzy szkodą, a zdarzeniem, które ją wywołało.
  • Zaistnienie zdarzenia wywołującego szkodę na skutek udzielania świadczeń medycznych.
  • Wina umyślna lub nieumyślna osoby prowadzącej leczenie.
  • Działanie osoby odpowiedzialnej za wystąpienie błędu medycznego w sposób niezgodny z powszechnie uznanymi zasadami medycyny lub jej zaniechanie.

Odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny skutkujący rozstrojem zdrowia najczęściej dochodzi się od szpitala lub innej placówki medycznej, w której doszło do zdarzenia powodującego rozstrój. Odpowiedzialność za wypłatę pieniędzy często obarcza zakład ubezpieczeń, z którym szpital ma zwartą umowę ubezpieczenia. W takiej sytuacji ubezpieczyciel staje się jednym z pozwanych. Co do zasady, pozwać można również bezpośrednio lekarza. Jego odpowiedzialność i konsekwencje, jakie może ponieść zależą od umowy łączącej lekarza i szpital.

Rozstrój zdrowia pacjenta – zadośćuczynienie dla bliskich

Fakt, że zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia może domagać się pacjent jest oczywisty. Niedawno jednak Sąd Najwyższy podjął bardzo ważną uchwałą dotyczącą osób, które mogą ubiegać się o zadośćuczynienie z powodu rozstroju zdrowia bliskiej im osoby. W Uchwale podjętej w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 (sygn. akt. III CZP 36/17), Sąd Najwyższy przyjął, że sądy mogą przyznawać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Uchwała będzie miała znaczenie w szczególności dla spraw, w których do rozstroju zdrowia doszło w wyniku błędu medycznego (np. okołoporodowego) oraz dla spraw, w których rozstrój powstał na skutek wypadku komunikacyjnego.

Do czasu powzięcia Uchwały, sądy przyznawały zadośćuczynienia głównie w sprawach, w których poszkodowany skutkami błędu medycznego znalazł się np. w stanie wegetatywnym. Przykładem może tu być głośna sprawa, w której sąd przyznał odszkodowanie malutkim dzieciom, których matka znalazła się w takim właśnie stanie w wyniku błędu medycznego. Dzięki Uchwale bliskim pokrzywdzonego pacjenta łatwiej będzie ubiegać się o zadośćuczynienie w sprawach o mniej drastycznych skutkach.

Rozstrój zdrowia pacjenta – przykłady z praktyki

Jako, że definicja rozstroju zdrowia w orzecznictwie ujmowana jest dość szeroko, niezwykle przydatna bywa znajomość rozstrzygnięć podobnych przypadków. Spraw, których przedmiotem było wywołanie rozstroju zdrowia wskutek błędu medycznego jest niestety bardzo dużo.

Ciekawym przykładem jest wyrok Sądu Najwyższego dnia 25 lutego 1972 r. (sygn. akt. (II CR 610/71). Sąd Najwyższy przyznał w nim zadośćuczynienie pacjentowi, cierpiącemu psychicznie. Ciepienia psychiczne spowodowane były niedbalstwem lekarza, który postawił pod powłoką czaszki pacjenta odłamek metalowego urządzenia chirurgicznego, tzw. ogryzacza kostnego. Odłamek ten odkryto dopiero po siedmiu latach od przeprowadzenia felernego zabiegu. U pacjenta nie wystąpiły powikłania pooperacyjne, jednak Sąd Najwyższy uznał, że mogło mieć to wpływ na spowodowanie rozstroju zdrowia psychicznego powoda, który wystąpił w okresie po operacji. Powodowi przyznano zadośćuczynienie o odszkodowanie za błąd medyczny.

Do poważnego rozstroju zdrowia dochodzi również bardzo często wskutek błędów okołoporodowych. W wyroku z 10 stycznia 2002 r. ( sygn. akt. I ACa 576/01) Sąd Apelacyjny w Lublinie uznał za błąd lekarski kontynuowanie porodu siłami natury, mimo wskazań do przeprowadzenia cesarskiego cięcia. Lekarz zignorował objawy, które pojawiły się w pierwszym okresie porodu, świadczące o wewnątrzmacicznej zamartwicy płodu wynikającej z jego niedotlenienia. Wskutek błędu lekarza doszło do rozstroju zdrowia noworodka. U dziecka rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce i upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym.

Odszkodowanie za rozstrój zdrowia pacjenta pomoże w dalszym leczeniu, ale nie przywróci zaufania do służby zdrowia

Szpital to miejsce, w którym pacjent powinien czuć się nad wyraz bezpiecznie. Sytuacje, w których do rozstroju zdrowia dochodzi właśnie wskutek działań lub zaniedbań lekarza, a także pozostałego personelu medycznego zawsze są wyjątkowo tragiczne. Powodują nie tylko cierpienia fizyczne, ale również psychiczne. Jeśli okoliczności sprawy na to pozwalają, warto walczyć zarówno o odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie.

Jeśli potrzebujesz pomocy i chcesz skonsultować swoją sprawę z nami? Oto jak możesz to zrobić: telefonicznie 536 007 001 lub mailowo kancelaria@lazer-hudziak.pl

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii