fbpx

Odszkodowanie za błąd medyczny

Błąd w sztuce lekarskiej odszkodowanie

Odszkodowanie za błąd medyczny 

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny przysługuje pacjentowi poszkodowanemu w wyniku błędu medycznego.  W niektórych przypadkach takich jak np. niepełnosprawność dziecka w wyniku błędu przy porodzie, zadośćuczynienie za błąd lekarski przysługuje dziecku, a także jego najbliższej rodzinie. Nie są to małe kwoty. W przypadku dziecka, które nie nadaje się do samodzielnej egzystencji przyznawane są kwoty nawet ponad 1.000.000 złotych tytułem zadośćuczynienia,  matkom przyznawane jest zadośćuczynienie nawet w wysokości 300.000 złotych, a ojcu 200.000 złotych!

→ Chcesz walczyć o odszkodowanie za błąd medyczny? Potrzebujesz skutecznej i doświadczonej kancelarii. Zadzwoń teraz 536 007 001

Odszkodowanie za błąd medyczny, dla kogo?

Powyższe potwierdza również Sąd Najwyższy, który orzekł, że gdy przez błąd medyczny dziecko jest niepełnosprawne w takim stopniu, że nie jest możliwe normalne funkcjonowanie rodziny, to rodzice również mają prawo do zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (wyrok SN z dnia 9 sierpnia 2016 roku, sygn. akt II CSK 719/15).

Za krzywdę wyrządzoną dziecku w skutek błędu medycznego np. błędu przy porodzie należy się zatem zadośćuczynienie także jego rodzicom!

W sprawach o błąd medyczny często ludzie nie zdają sobie sprawy jakie mają prawa i że w ogóle jakieś mają. Często nasi Klienci- pacjenci mówią nam, że nie mieli pojęcia czego mogą żądać dopóki nie dowiedzieli się o Nas od znajomych lub z internetu.

Dla poszkodowanych pacjentów kwoty, które dla nich wygrywamy często są im niezbędne do normalnej egzystencji! Dlatego naprawdę warto spróbować walczyć o swoje prawa.

Dla tych którzy boją się wizyt w instytucjach i sądzie, przypominam, że zarówno w Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz w sądzie poszkodowany pacjent musi się stawić przeważnie tylko raz. Cała reszta pracy leży na barkach kancelarii do spraw błędów medycznych.

Jakie błędy mogą być popełniane przez personel medyczny?

Na wstępie należy wskazać, co to jest błąd medyczny? W polskim prawie błąd medyczny to zawinione postępowanie (działanie lub zaniechanie) lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, sprzeczne z aktualną wiedzą
i nauką medyczną, powodujące szkodę pacjenta taką jak: zakażenie pacjenta, uszkodzenie ciała pacjenta, rozstrój zdrowia pacjenta lub śmierć pacjenta.

Błędy medyczne możemy podzielić na :

  • błąd organizacyjny- czyli, nieprawidłową organizację procesu leczenia przez placówkę medyczną. Są to przypadki, gdy np. brak odpowiedniej liczby personelu medycznego w szpitalu, brak odpowiedniego nadzoru przełożonych itp;
  • błąd diagnostyczny – niezlecenie badań diagnostycznych, które powinny być zlecone, lub nieprawidłowa interpretacja  wyników badań, co w konsekwencji prowadzi do opóźnienia leczenia pacjenta;
  • błąd terapeutyczny – zastosowanie nieprawidłowego procesu leczenia;
  • błąd wykonawczy – nieprawidłowa realizacja leczenia, czyli stosowanie odpowiednich procedur leczenia ale w sposób niewłaściwy, sprzeczny ze sztuką medyczną.

Od oceny, czy doszło do popełnienia błędu medycznego i jakiego rodzaju jesteśmy – MY, prawnicy. Czasami okazuje się w toku analizowania sprawy, że oprócz błędów zarzucanych szpitalowi przez pacjenta znajdujemy także szereg innych błędów, o których istnieniu pacjent nie miał pojęcia, a miały one wpływ na stan zdrowia pacjenta, a przede wszystkim będą miały wpływ na wynik postępowania sądowego.

Jakie są przesłanki odpowiedzialności za błąd medyczny?

Po pierwsze, wszystkie poniższe przesłanki muszą być spełnione łącznie, aby w ogóle można było mówić o błędzie medycznym, mianowicie:

Postępowanie personelu medycznego  musi być niezgodne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej, a skutkiem tego postępowania musi być szkoda pacjenta. Szkoda w postaci śmierci pacjenta, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta.

Na końcu błąd medyczny i szkoda muszą pozostawać ze sobą w związku przyczynowo-skutkowym. Musi zaistnieć związek między działaniem/ zaniechaniem personelu medycznego, a szkodą pacjenta.

Dodatkowo, podmiotom odpowiedzialnym za błąd medyczny trzeba przypisać winę umyślną lub nieumyślną.  Nie zapominaj, że kategorią winy nieumyślnej jest również niedbalstwo i lekkomyślność.

Na pozór mogłoby się wydawać to trudne do udowodnienia, jednakże coraz częściej okazuje się, że prawo stoi po stronie poszkodowanego pacjenta.

Odszkodowanie za błąd medyczny – od kogo należy dochodzić? 

Błąd w sztuce lekarskiej odszkodowanie, kogo pozwać?

Jeśli lekarz zatrudniony  jest na umowę o pracę, to za swój błąd medyczny odpowiada do wysokości 3-krotności swojego wynagrodzenia!

Wiemy, strasznie mało!

Proszę się nie martwić, za resztę odszkodowania i zadośćuczynienia odpowiada Szpital i Ubezpieczyciel.

Jednakże, jeśli personel medyczny wyrządził szkodę pacjentowi z winy umyślnej, to wyżej opisana ochrona tj. odpowiedzialność do wysokości 3-krotności wynagrodzenia nie obowiązuje. W takim wypadku personel medyczny odpowiada za szkodę wyrządzoną pacjentowi w wyniku błędu medycznego w pełnej wysokości bez względu na to, czy pozostaje w stosunku pracy ze szpitalem.

Reasumując, możemy pozwać Szpital, Ubezpieczyciela, a także w niektórych przypadkach lekarza.

Po co pozywać aż tyle podmiotów? Dlatego, że możemy zaspokoić swoje roszczenia od każdego z nich, wedle wyboru. Daje nam to większą pewność, że należne odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny zostanie nam wypłacone.

Decyzję o tym, kogo należy pozwać ostatecznie podejmujemy My- to znaczy mecenas Joanna Lazer i mecenas Małgorzata Hudziak z  Kancelarii Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A.

Jakie roszczenia przysługują pacjentowi poszkodowanemu w wyniku błędu medycznego?

Pacjentowi przysługują takie roszczenia jak:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – jest to świadczenie, które ma charakter jednorazowy, należy się poszkodowanemu pacjentowi za cały ból i cierpienie jakich doznał wskutek błędu medycznego, nie jest łatwo ustalić jego wysokość, dlatego warto skorzystać z naszej pomocy przy określaniu wysokości tego świadczenia na potrzeby postępowania sądowego;
  • odszkodowania – jest to świadczenie, które należy się poszkodowanemu pacjentowi wskutek błędu medycznego za to, co rzeczywiście wydał na koszty leczenia, wizyty lekarskie, badania, rehabilitację, koszty dojazdów na rehabilitację, sprzętu rehabilitacyjnego, koszty przystosowania mieszkania- jeśli mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną, a także wiele innych wydatków. Ustalenie przez Nas tych kosztów będzie wymagało pomocy ze strony pacjenta. Najlepiej zbierać wszelkie faktury, zaświadczenia, rachunki, tak aby móc potem udowodnić fakt poniesienia kosztów leczenia w sądzie;
  • zapłata z góry sumy potrzebnej na KOSZTY LECZENIA – jest to świadczenie, które przysługuje na potrzebę zakupu określonego sprzętu rehabilitacyjnego, czy przeprowadzenia odpłatnej procedury medycznej, jednakże nie dotyczy to np. zabiegów eksperymentalnych;
  • renta na zwiększone potrzeby – jest to świadczenie okresowe, najczęściej miesięczne i obejmuje dający się wyliczyć miesięczny koszt powtarzających się wydatków poszkodowanego pacjenta, do renty wliczamy także koszty opieki, jeśli pacjent nie jest w stanie w wyniku błędu medycznego do samodzielnej egzystencji;
  • renta z tytułu utraty widoków na przyszłość– obejmuje straty poszkodowanego pacjenta, który nie może już wykonywać dotychczasowego zawodu albo nie ma możliwości dalszego rozwoju zawodowego, koszty przekwalifikowania do wykonywania innego zawodu.

Dlaczego należy skorzystać z usług kancelarii prawa medycznego w przypadku dochodzenia roszczeń za błąd medyczny, tzw. błąd w sztuce lekarskiej?

Poszkodowany pacjent powinien skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, gdyż sprawy o błąd medyczny wymagają specjalistycznej wiedzy, znajomości prawa medycznego. Sprawy takie znacznie różnią się również od innych spraw cywilnych. Często potrzebna jest również wiedza z zakresu medycyny, doświadczony prawnik medyczny, zajmujący się prawem medycznym na co dzień, często już taką wiedzę posiada lub też współpracuje z personelem medycznym, który mu podpowiada.

Błąd w sztuce lekarskiej odszkodowanie, od czego zacząć? 

Jeśli pacjent został poszkodowany w wyniku błędu w sztuce lekarskiej – niech nie zwleka!

W pierwszej kolejności nie należy się obawiać!

Należy do nas zadzwonić, umówimy się na spotkanie i wszystko wyjaśnimy. Trzeba zacząć od skompletowania pełnej dokumentacji medycznej, aby w ogóle dokonać analizy sprawy, nie chcemy przecież bezpodstawnie nikogo oskarżać. Wszelkie czynności w tym zakresie nasza Kancelaria wykonuje za poszkodowanego pacjenta lub Jego rodzinę.

Prawnik medyczny – pomoc w uzyskaniu odszkodowania za błąd medyczny

Jeśli podejrzewasz, że zostałeś poszkodowany w wyniku błędu medycznego skontaktuj się z nami- pomożemy.

Napisz na adres e-mail : kancelaria@lazer-hudziak.pl lub zadzwoń do nas na nr: 530-291-291 lub 604-432-333, w razie gdyby mecenas Małgorzata Hudziak i mecenas Joanna Lazer nie odbierały, proszę dzwonić do kancelarii na numer: 536-007-001.

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii