fbpx

Skarga na lekarza

Gdzie złożyć skargę na lekarza?
Jak uzyskać odszkodowanie za naruszeni praw pacjenta?

Skarga na lekarza

Pacjenci, którzy decydują się na samodzielne działanie przeciwko lekarzom lub szpitalom często tak naprawdę nie do końca zdają sobie sprawę, jak trudny jest to proces. Zwykle niezbędna jest nie tylko wiedza na temat obowiązujących procedur medycznych, ale również podstawowa orientacja w kwestiach zarówno medycznych jaki i prawnych.

Złożenie skargi na lekarza to początek dłuższego i znacznie bardziej skomplikowanego postępowania. Warto więc skorzystać z pomocy ekspertów tj. adwokata do spraw błędów medycznych już na początkowych etapach. Znacznie ogranicza to ryzyko popełnienia dotkliwego w skutkach błędu, w postaci złego wybrania organu do którego składana jest skarga lub nawet zamknięcia dalszej drogi uzyskani odszkodowania za naruszenia praw pacjenta

Skarga na lekarza to instytucja, o której istnieniu nie wie jeszcze wielu pacjentów.  Świadomość pacjentów co prawda wzrasta, jednak wielu z nich nadal myśli, że w szpitalu lub przychodni nie przysługują im żadne prawa i są zdani na dobrą wolę personelu medycznego. Nie jest to prawda. Każdemu pacjentowi przysługują konkretne prawa pacjenta, a możliwość złożenia skargi jest jednym z przejawów tych praw. Kiedy warto rozważyć możliwość złożenia skargi na lekarza i w jaki sposób to zrobić? Wyjaśniamy. 

Lekarz popełnił błąd? Postawił złą diagnozę? Podejrzewasz nieprawidłowości lub zaniedbania w leczeniu? Chcesz złożyć skargę na lekarza?

→ Skorzystaj z pomocy kancelarii Lazer & Hudziak specjalizującej się w prawie medycznym. Zadzwoń 536 007 001

Jak i gdzie złożyć skargę na lekarza?

Skargę można złożyć w przypadku niewłaściwego postępowania lekarza  w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Skargę można złożyć w przypadku, gdy świadczenia udzielane były na podstawie umowy zawartej z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

O jakie przykłady niewłaściwego postępowania chodzi? Zgodnie z polską Konstytucją, ustawami, a także prawem międzynarodowym, prawa, które powinien respektować personel medyczny to m.in. prawa do:

 • Korzystania ze świadczeń zdrowotnych;
 • Równego dostępu do świadczeń zdrowotnych; 
 • Informacji o stanie zdrowia;
 • Dostępu do dokumentacji medycznej;
 • Intymności;
 • Poszanowania godności i prywatności;
 • Poszanowania prywatności informacji o stanie zdrowia;
 • Opieki duszpasterskiej;
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie;
 • Wyrażenia zgody lub odmowy wykonania zabiegów lub operacji.

Warto podkreślić, że skargę składamy w przypadku, gdy dochodzi do łamania lub braku poszanowania naszych praw. Przyczyną do złożenia skargi na lekarza nie będą sytuacje, w których lekarz np. nie jest zbyt rozmowny w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych, nie uśmiecha się czy nie uspokaja pacjenta. 

Każda placówka, w której udzielane są świadczenia zdrowotne powinna w widocznym miejscu udostępnić informację o dniach i godzinach, w których pacjenci mogą zgłosić się w sprawach swoich skarg i wniosków. Co do zasady, skargi na lekarza można składać w sposób ustny i pisemny, jednak z oczywistych względów dowodowych, dla pacjenta bezpieczniejsza będzie pisemna forma wystąpienia ze skargą. Pacjenci mogą także domagać się pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi na lekarza.

Gdzie złożyć skargę na lekarza?

Skargę można złożyć do przełożonego lub oddziału wojewódzkiego NFZ.

Jeśli nie odpowiada nam sposób, w który świadczenia medycznego udzielił nam konkretny lekarz, pielęgniarka lub inny członek personelu medycznego, możemy złożyć skargę na personel medyczny bezpośrednio do przełożonych danej osoby. W szpitalu będzie to ordynator, w przychodni – zwykle kierownik. To najprostsza, a równocześnie często stosunkowo skuteczna droga dochodzenia swoich praw. Jeśli jednak nie przyniesie ona oczekiwanych rezultatów, skargę można złożyć także do oddziału wojewódzkiego NFZ. Tak jak podkreślałyśmy na początku wpisu, instytucja skargi na lekarza, o której piszemy w tym artykule, ma zastosowanie do świadczeń udzielanych na podstawie umowy zawartej z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Co dzieje się ze skargą po jej złożeniu do oddziału wojewódzkiego NFZ? Następnie oczekujemy na odpowiedź, której powinien udzielić nam dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ, do którego złożyliśmy skargę. Odpowiedź otrzymamy na piśmie. Jeśli skarga zostanie rozpatrzona negatywnie, przysługuje nam odwołanie do  prezesa centrali NFZ, a kolejno – do sądu administracyjnego.

Skarga na lekarza może trafić do oddziału wojewódzkiego NFZ na kilka sposobów. 

Jak złożyć skargę na lekarza:

 • Skargę można złożyć bezpośrednio w siedzibie oddziału lub w delegaturze NFZ;
 • Wysłać skargę na adres oddziału lub właściwej delegatury;
 • Przesłać skargę przy pomocy platformy ePUAP;
 • Przesłać skargę faksem;

Przesłać skargę e-mailem – jeśli nie opatrzysz swojego dokumentu podpisem elektronicznym lub nie umieścisz w niej niezbędnych danych, odpowiedni pracownik NFZ zgłosi się do Ciebie z prośbą o uzupełnienie tych danych w terminie siedmiu dni. Termin na rozpatrzenie Twojej skargi będzie w takim przypadku biegł od dnia uzupełnienia skargi. 

Dane kontaktowe do poszczególnych oddziałów NFZ, które przydadzą Ci się przy właściwym adresowaniu skargi znajdziesz na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia

Skarga na lekarza do Rzecznika Praw Pacjenta

Kolejnym sposobem obrony naruszonych praw pacjenta jest złożenie skargi na lekarza do Rzecznika Praw Pacjenta, pełniącego swoje obowiązki przy Ministrze Zdrowia. Będzie ona właściwa m.in., gdy lekarz nie udzielił Ci w odpowiedni sposób informacji o Twoim stanie zdrowia lub wdrożonym leczeniu, nie uzyskałeś dostępu do dokumentacji medycznej, a także w przypadku szeregu innych sytuacji.

W skardze na lekarza należy zawrzeć dokładny opis sytuacji, która naszym zdaniem doprowadziła do naruszenia przysługujących nam praw. Należy również oczywiście wskazać, w którym zakładzie opieki zdrowotnej doszło do naruszenia, wraz z podaniem jej dokładnej nazwy i adresu. Kolejno Rzecznik podejmie sprawę i rozpocznie prowadzenie postępowania wyjaśniającego. 

Pismo można wysłać pocztą tradycyjną, ale również mailowo. Złożenie skargi do Rzecznika Praw Pacjenta jest wolne od opłat. 

Skarga na lekarza do izby lekarskiej.

Skarga do okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Osobną sytuację stanowi przypadek, w którym lekarz zachowuje się sprzecznie z zasadami etyki lekarskiej lub wykonuje swoje obowiązki w sposób niestaranny. W takich przypadkach prawo również przewiduje odpowiednie kroki. Pacjent, który sądzi, że doszło do tego typu naruszeń, może złożyć również pisemne zażalenie na lekarza do okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Często sprawy, w których zachodzą podstawy do złożenia skargi na lekarza będą zazębiały się również z naruszeniem zasad etyki lekarskiej.

Rzecznicy funkcjonują przy każdej okręgowej izbie lekarskiej, a także przy Naczelnej Izbie Lekarskiej oraz Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych (w przypadku, gdy źródłem naruszenia jest zachowanie pielęgniarki lub położnej). 

Jeśli Rzecznik uzna, że Twoja skarga jest zasadna, nada sprawie dalszy bieg. Twoja sprawa trafi kolejno do właściwego sądu lekarskiego. Postępowanie przed sądem lekarskim prowadzi właściwy okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Więcej na temat przebiegu takiego postępowania pisałyśmy w artykule Sąd lekarski – odpowiedzialność dyscyplinarna personelu medycznego.

Jak napisać skargę na lekarza? Przygotowanie skargi na lekarza

Skarga na lekarza, aby została rozpatrzona, a także przyniosła oczekiwane rezultaty, powinna zawierać co najmniej informacje takie jak:

 • Podstawowe dane skarżącego – imię, nazwisko, adres, numer telefonu;
 • Dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy (lekarza, położnej, pielęgniarki itp.);
 • Dokładny opis zdarzenia, w trakcie którego zdaniem skarżącego doszło do nieprawidłowości przy udzielaniu świadczeń;
 • Pisemne upoważnienie – jeśli skargę składamy w imieniu osoby trzeciej.

Najważniejsze pozostaje oczywiście odpowiednie uzasadnienie skargi. Precyzyjne i możliwie szczegółowe jej umotywowanie jest tak naprawdę kluczem do pozytywnego rozpatrzenia.

Należy również pamiętać, że w przypadkach, gdy na skutek naruszenia pacjent doznał uszczerbku na zdrowiu lub zmarł (odszkodowanie za śmierć pacjenta), można także złożyć wniosek do właściwej miejscowo Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. W takich sytuacjach można również skorzystać z drogi sądowej. Są to jednak zwykle znacznie bardziej skomplikowane przypadki, wymagające pilnej konsultacji ze specjalistą. 

Skarga na lekarza – skorzystaj z pomocy prawnika

Pacjenci, którzy decydują się na samodzielne działanie przeciwko lekarzom lub szpitalom często tak naprawdę nie do końca zdają sobie sprawę, jak trudne są to przypadki. Zwykle niezbędna jest nie tylko wiedza na temat niezbędnych procedur, ale również podstawowa orientacja w kwestiach medycznych. Często złożenie skargi na lekarza to początek dłuższego i znacznie bardziej skomplikowanego postępowania (skarga na lekarza konsekwencje). Warto więc skorzystać z pomocy ekspertów tj. adwokata do spraw błędów medycznych już na początkowych etapach. Znacznie ogranicza to ryzyko popełnienia dotkliwego w skutkach błędu. 

Zapraszamy do kontaktu – napisz lub zadzwoń 536 007 001. Dokładnie przeanalizujemy Twój przypadek i wspólnie opracujemy najkorzystniejszą dla Ciebie ścieżkę postępowania. 

Skarga na lekarza prywatnego, gdzie złożyć i jak napisać? Skarga na lekarza SOR, lekarza rodzinnego, lekarza medicover, lux-med, enel-med? Umów się na poradę!

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii