blog błąd lekarza tło
 

Odwołanie od decyzji o niepełnosprawności

26 Lis 2019 | Kancelaria | Sąd czy nie-sąd?

O możliwości odwołania od decyzji o niepełnosprawności powinien wiedzieć każdy pacjent, który stara się o status osoby niepełnosprawnej. Jest to również ważny temat dla osób, które stały się niepełnosprawne na skutek błędów w sztuce medycznej. Orzeczenie o niepełnosprawności ułatwia funkcjonowanie w życiu codziennym w wielu ważnych aspektach, takich jak m.in. wsparcie w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, pomoc w rehabilitacji społecznej, dofinansowanie np. na niezbędne sprzęty ortopedyczne, uprawnienia do licznych świadczeń czy możliwość skorzystania z przywilejów podatkowych oraz zniżek w komunikacji miejskiej. 

Co może zrobić pacjent, który otrzyma negatywną decyzję i nie zostanie uznany za osobę niepełnosprawną wskutek orzeczenia powiatowego lub miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności? Nie jest to z pewnością koniec kroków, jakie można podjąć. Tę problematykę nakreślamy w dzisiejszym artykule. 

Orzeczenie o niepełnosprawności – podstawowe informacje

O niepełnosprawności mówimy w przypadku trwałej lub okresowej niezdolności do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującej niezdolność do pracy.  W sensie prawnym osoba niepełnosprawna dysponować musi orzeczeniem o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane są na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Postępowanie prowadzące do wydania takiej decyzji jest zespołowe i dwuinstancyjne.

O tym, czy pacjenta można uznać za niepełnosprawnego w sensie prawnym, jako pierwsza instancja decydują powiatowe lub miejskie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Drugą instancją są wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Dla uznania pacjenta za osobę niepełnosprawną niezbędny jest odpowiedni wniosek. Zespół orzeka o przyznaniu pacjentowi statusu osoby niepełnosprawnej na posiedzeniu, na którym obecność pacjenta jest zasadniczo obowiązkowa. 

Więcej o tym, w jaki sposób przebiega proces prowadzący do uzyskania decyzji o niepełnosprawności, w tym również w przypadku pacjentów pokrzywdzonych na skutek błędów medycznych, pisałyśmy szczegółowo w artykule Decyzja o niepełnosprawności, a błąd lekarski – co warto wiedzieć?

Odwołanie od decyzji o niepełnosprawności – odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

W przypadku, gdy pacjent nie zgadza się z orzeczeniem miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, droga do uzyskania pozytywnej decyzji o niepełnosprawności nie jest jeszcze zamknięta. Drugą instancją, do której można się odwołać, jest – jak już wspomniałyśmy – wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Będzie on właściwy do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, funkcjonujące w konkretnym województwie. Na złożenie odwołania pacjent ma 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania orzeczenia. Warto jednak dokładnie przeczytać pouczenie (jak również oczywiście samą decyzję i jej uzasadnienie). Znajdują się tam wszystkie wytyczne, również w zakresie terminu, w których należy składać odwołania.

Odwołanie powinno być logiczne i sformułowane w sposób czytelny. Powinno zawierać dane personalne i adresowe pacjenta, oznaczenie instytucji, do której się zwracamy, wskazanie, od której sprawy się odwołujemy, treść odwołania z uzasadnieniem i podpis. W uzasadnieniu należy możliwie szczegółowo wyjaśnić, dlaczego nie zgadzamy się z decyzją powiatowego zespołu. Warto jednak pamiętać, że jest to pismo urzędowe i dokument – nie należy dawać w nim upustu emocjom. Odwołanie powinno być możliwie neutralne i profesjonalne. 

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem powiatowego zespołu – tego samego, który wydał decyzję. To ważne! Należy pamiętać, aby odwołania nie składać bezpośrednio do organu drugiej instancji, bo ten i tak przekaże wszystkie dokumenty do organu pierwszej instancji. Wydłuży to jedynie czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (zamiast – jak często błędnie uważają pacjenci – skrócenia go). 

Zespół powiatowy prześle odwołanie do zespołu wojewódzkiego w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Organ II instancji może uwzględnić odwołanie w całości lub części, jeśli zgodzi się z argumentacją pacjenta. W takiej sytuacji nie dojdzie do kolejnego posiedzenia. 

Odwołanie od decyzji o niepełnosprawności – odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych

Negatywna decyzja zespołu wojewódzkiego, skutkująca ponowną odmową uznania za osobę niepełnosprawną, również nie musi być decyzją ostateczną. Nie jest to koniec drogi – jeśli pacjent nie zgadza się z decyzją zespołu wojewódzkiego, może odwołać się do sądu, a konkretnie sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponownie – należy zrobić to za pośrednictwem organu niższej instancji, czyli w tym przypadku wojewódzkiego zespołu, który wydał decyzję. Przekazuje on sądowi akta sprawy wraz z odpowiedzią na odwołanie. 

Na odwołanie się od decyzji zespołu wojewódzkiego, pacjent ma 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania lub doręczenia mu orzeczenia. Postępowanie przed sądem jest wolne od opłat sądowych. Aby je zainicjować, pacjent składa pozew do odpowiedniego sądu. Pozew musi spełniać warunki przewidziane przez kodeks postępowania cywilnego i zawierać m.in. oznaczenie sądu, stron, rodzaju pisma, zaskarżanej decyzji, oraz uzasadnienie zarzutów i wniosków, które będą świadczyły na korzyść roszczeń pacjenta. 

Pacjent powinien być gotowy na to, że w trakcie postępowania może zostać wezwany na badania przez powołanych przez sąd biegłych. Po badaniu biegli dokonują oceny stanu zdrowia osoby, która ma być uznana za niepełnosprawną, a następnie przekazują dokumentację sądowi. Pacjent może jednak nie zgodzić się z treścią opinii biegłego – w ciągu 7 dni może wnieść do niej zarzuty.

Sąd orzekający w sprawie weźmie pod uwagę całość materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie postępowania – w tym m.in. dokumentację medyczną, która powinna zostać mu przekazana przez wojewódzką komisją, treść odwołania, opinie biegłych itp. Dopiero po rzetelnej analizie całości dowodów wyda orzeczenie, w którym ostatecznie uzna pacjenta za osobę niepełnosprawną lub nie. 

Odwołanie od decyzji o niepełnosprawności warto przygotować z pomocą specjalisty 

Brak pozytywnej decyzji w zakresie decyzji o niepełnosprawności nie musi być końcem walki pacjenta – bez względu na to, czy mówimy o orzeczeniu pierwszej instancji czy drugiej. Tymczasem po otrzymaniu negatywnej decyzji pacjenci często poddają się i rezygnują z walki o status osoby niepełnosprawnej lub – co gorsza – podejmują na własną rękę niewłaściwe kroki i sami pogarszają swoją sytuację. Tymczasem zwykle jedynym rozsądnym wyjściem jest konsultacja z prawnikiem. Co więcej, z pomocy prawnika warto korzystać nie tylko, gdy wojewódzki lub powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wyda negatywną decyzję. Swoją sprawę warto skonsultować z ekspertem jeszcze wcześniej, na samym początku swojej drogi. 

Nasza kancelaria kompleksowo pomaga pacjentom, którzy starają się o status osoby niepełnosprawnej. Profesjonalnie analizujemy sprawę, prowadzimy całość postępowania, w tym również odwoławcze i przejmujemy wszelkie formalności. Zapraszamy do kontaktu. 

Joanna Lazer, adwokat

Małgorzata Hudziak, radca prawny

Kancelaria Lazer&Hudziak, Plac Konstytucji 5/19 00-657 Warszawa 

Nr telefonu 604432333, 530291291, 536 007 001

Mail: kancelaria@lazer-hudziak.pl

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments