fbpx

Odszkodowanie za
uszkodzenie mózgu

Odszkodowanie za porażenie mózgowe

Odszkodowanie za uszkodzenie mózgu

Odszkodowanie za uszkodzenie mózgu to jedno z najbardziej uzasadnionych, a tym samym najtragiczniejszych roszczeń, jakie może mieć pacjent. Uszkodzenia mózgu to najbardziej drastyczne i niszczycielskie urazy, jakich można doznać.
Mają one negatywny wpływ na całe dalsze życie poszkodowanego i jego rodziny. Doznanie urazu mózgu z powodu błędu lub zaniedbania medycznego jest szczególnie dramatyczne. Opóźniona lub zła diagnoza lekarska, a w konsekwencji również opóźnienie w leczeniu urazów mózgu, prowadzą do trwałych i nieodwracalnych uszkodzeń.

Uszkodzenie mózgu – jak je rozpoznać?

Osoba, która doznała uszkodzenia mózgu, nawet jeśli jest przytomna, może mieć trudności z uświadomieniem sobie, że została pokrzywdzona. Zazwyczaj to członkowie rodziny i osoby najbliższe pokrzywdzonemu rozpoznają problem. Aby potwierdzić uszkodzenie i tym samym uzyskać odszkodowanie za uszkodzenie mózgu, niezbędny jest szereg szczegółowych badań lekarskich. Nie będą one konieczne jedynie, gdy uszkodzenie ma charakter wyjątkowo łagodny i umiarkowany. Zdarza się jednak, że bardziej skomplikowane zmiany, które zaszły w mózgu pacjenta na skutek uszkodzenia niewidoczne są nawet na zdjęciach tomografii komputerowej. Zanim jednak do nich dojdzie do jakichkolwiek badań, symptomy, które powinny wzbudzić zaniepokojenie to:

 • Częste utraty przytomności
 • Nudności
 • Zaniki pamięci i ogólna dezorientacja
 • Zaburzenia ostrości widzenia
 • Długotrwałe bóle głowy

Leczenie uszkodzeń mózgu jest skomplikowane, wieloetapowe i niestety – nie zawsze skuteczne. Jeśli wokół mózgu pacjenta powstaną siniaki, uszkodzenie często nie będzie możliwe do całkowitego wyleczenia. W takiej sytuacji lekarze podejmują jedynie czynności prowadzące do zmniejszenia obrzęku i ustabilizowania stanu pacjenta. Pozwala to na ochronę komórek mózgowych i zapobiega wgłobieniu mózgu, polegającego na nieprawidłowym przemieszczeniu tkanki nerwowej w obrębie czaszki.

Odszkodowanie za uszkodzenie mózgu – za jakie uszkodzenia przysługuje?

Istnieje wiele rodzajów uszkodzeń mózgu. Z tego powodu na to pytanie ciężko jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Najczęstsze uszkodzenia mózgu powstałe wskutek szeroko pojętych błędów lub zaniedbań lekarskich, a także błędnej diagnozy to:

 • Krwiaki mózgu
 • Uszkodzenia mózgu powstałe wskutek niedotlenienia
 • Wstrząsy mózgu
 • Uszkodzenia połączeń nerwowych w mózgu
 • Uszkodzenia, np. pęknięcia czaszki
 • Niedotlenienie okołoporodowe- błąd przy porodzie

Uszkodzeń uzasadniających przyznanie odszkodowania za uszkodzenia mózgu może być oczywiście więcej. Powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego. Dużo zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Odszkodowanie za uszkodzenie mózgu – ile powinno wynosić?

Jest to jedno z częściej pojawiających się pytań w kontekście błędów lekarskich. Odpowiedź na nie zależy oczywiście od konkretnego przypadku. Odszkodowanie za uszkodzenie mózgu z tytułu błędów w sztuce nie jest jedną, stałą, określoną kwotą. Odszkodowanie to musi rekompensować wszystkie opisane poniżej trudności, które na swojej drodze będzie spotykał pacjent pokrzywdzony uszkodzeniem. Odszkodowanie za porażenie mózgowe powinno obejmować doznany, trwały uszczerbek na zdrowiu, skutkujący niepełnosprawnością fizyczna i/lub umysłową. Powinno pokrywać również koszty utraty dochodów, leczenia, rehabilitacji i wielu innych wydatków. Z tego powodu kwoty odszkodowań przyznawanych przez sądy z tytułu uszkodzenia mózgu są zazwyczaj bardzo wysokie. W przypadku uszkodzenia mózgu dziecka w wyniku niedotlenienia okołoporodowego może to być nawet ponad milion złotych!

Kiedy rozpocząć dochodzenie odszkodowania za uszkodzenie mózgu? Terminy przedawnienia

Proces dochodzenia roszczenia warto rozpocząć jak najszybciej. W przypadku uszkodzenia mózgu jest to niekiedy bardzo trudne, bo często zdarza się, że pacjent lub jego rodzina nie są w stanie dokładnie określić momentu, w którym odkryli, że doszło do uszkodzenia. Zasadniczo termin przedawnienia tego typu roszczeń wynosi 3 lata. Liczymy go od momentu dowiedzenia się przez pacjenta o szkodzie, nie może jednak być to więcej niż dziesięć lat od momentu powstania szkody. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której zaniedbanie dotyczy dziecka lub skutkuje śmiercią pacjenta. Wówczas trzyletni okres przedawnienia roszczeń biegnie od osiemnastych urodzin dziecka lub od daty śmierci poszkodowanego. Jeżeli błąd medyczny w konkretnej sprawie zostanie uznany za przestępstwo, wówczas termin przedawnienia roszczeń wyniesie aż 20 lat od dnia jego popełnienia.

Zawsze warto rozpocząć dochodzenie roszczenia jak najszybciej. Idą za tym również tak prozaiczne przyczyny, jak chociażby to, że czy mniej czasu minęło, tym łatwiejszy będzie dostęp do dokumentacji medycznej, a pacjent oraz członkowie rodziny nadal będą pamiętać okoliczności felernej operacji.

PAMIĘTAJMY! Dzieci mają baaardzo dużo czasu, bo 20 lat od URODZENIA!

Wpływ uszkodzenia mózgu na dalsze życie pacjenta

Urazy mózgu są niebezpieczne nie tylko dlatego, że stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia poszkodowanego. Powodują również liczne problemy na dalszych etapach życia poszkodowanego – emocjonalne, poznawcze i behawioralne. Przekłada się to na trudności w życiu osobistym i zawodowym. Wyjątkowo dramatyczne w skutkach są sytuacje, w których ofiarą uszkodzenia pada dziecko, np. już w trakcie porodu. Dziecko takie często jest praktycznie pozbawione szans na normalne życie.

Odszkodowanie za porażenie mózgowe przy porodzie

Przykładem wyroku, w którym sąd przyznał wysokie odszkodowanie dziecku, które wskutek błędu lekarza zostało umysłowo upośledzone w trakcie porodu, jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 10 stycznia 2002 r. ( sygn. akt I ACa 576/01). Lekarz kontynuował poród siłami natury, mimo wystąpienia bezwzględnych wskazań do cesarskiego cięcia. Konsekwencją błędu lekarza było wystąpienie nieodwracalnej szkody w postaci mózgowego porażenia dziecięcego i upośledzenia rozwoju umysłowego. Błędy okołoporodowe często niosą za sobą dramatyczne skutki.

Negatywy wpływ uszkodzenia mózgu zależy od w dużej mierze tego, za jakie funkcje odpowiada część mózgu, która padła ofiarą uszkodzenia oraz od rozmiaru uszkodzeń połączeń nerwowych. Zarówno u dzieci jak i osób dorosłych, uszkodzenie zazwyczaj skutkuje zaburzeniami mowy, problemami z pamięcią i koncentracją, trudnościami z organizacją, a czasami również problemami z nawiązywaniem relacji z innymi osobami. W skrajnych przypadkach ofiara uszkodzenia mózgu w wyniku błędu lub zaniedbania lekarskiego może mieć również problemy z poruszaniem kończynami lub w ogóle z poruszaniem się.

Uszkodzenie mózgu ma również wpływ na szeroko pojętą samodzielność osoby dotkniętej uszkodzeniem. Może dojść np. do utraty zdolności do czynności prawnych, co sprawia, że taka osoba nie będzie w stanie samodzielnie zarządzać większością swoich spraw i do końca życia będzie skazana na pomoc innych.

Warto walczyć o odszkodowanie za uszkodzenie mózgu z powodu błędu w sztuce lekarskiej lub zaniedbania organizacyjnego

Chociaż sprawy o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mózgu podczas operacji lub przy zabiegu zazwyczaj są trudne zarówno dla pacjenta jak i jego rodziny, warto starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Roszczenie można skierować przeciwko lekarzowi, szpitalowi, lekarzowi i szpitalowi solidarnie, jak również przeciwko ubezpieczycielowi lekarza lub szpitala. Uzyskane pieniądze, chociażby w niewielkim stopniu, mogą zrekompensować doznaną szkodę i zwiększyć komfort dalszego życia poszkodowanego pacjenta.

Dodaj komentarz

Przyjaciele kancelarii